Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorForejtová, Monikacs
dc.contributor.authorMatulková, Janacs
dc.contributor.refereeVokrojová, Renátacs
dc.date.accepted2014-05-21cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:37:52Z
dc.date.available2014-03-19cs
dc.date.available2015-03-25T09:37:52Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-03-31cs
dc.identifier60530cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13734
dc.description.abstractDiplomová práce je koncipována formou komplexního zpracování zvoleného tématu, jenž provede analýzu i zhodnocení ústavního zakotvení sociálních práv v recentní i retrospektivní dimenzi. Práce nejprve začala vstupní pojmovou, klasifikační a obsahovou charakteristiku sociálních práv, včetně historické retrospektivy a základních modelů recentního zakotvení, jakož i filosofických a teoreticko-právních východisek.Následně se zaměřila na podrobnou analýzu ústavního zakotvení sociálních práv v ústavním systému ČR. Kromě podrobného rozboru Listiny a relevantních doktrinárních i judiciálních zdrojů jsem se zaměřila též na zakotvení daného práva v nadstátních pramenech české ústavnosti (mezinárodní smlouvy o lidských právech, právo EU. V dalších pasážích se pak práce zaměřila velmi podrobně na vybrané aspekty sociálních práv v ČR, a to zejména na diskursivní či problémové okruhy. Poslední částí je pak judikatura Ústavního soudu, kde rozebírá "kauzu slovenských důchodů".cs
dc.format89cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectlidská právacs
dc.subjectsociální právacs
dc.subjectÚstava ČRcs
dc.subjectListina základních práv a svobodcs
dc.subjectListina základních práv Evropské uniecs
dc.subjectmezinárodní smlouvycs
dc.subjectjudikaturacs
dc.subjectslovenské důchodycs
dc.titleÚstavní základy sociálních právcs
dc.title.alternativeConstitutional foundations of social rightsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního a evropského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis is designed in the form of complex processing of the selected topic that will analyze and evaluate the constitutional anchoring of social rights in a recent retrospective dimension. Work first began conceptual input , classification and content characteristics of social rights, including historical retrospectives and basic models of recent anchor , as well as philosophical and theoretical legal starting points .Then focused on a detailed analysis of institutional embedding of social rights in the constitutional system of the Czech Republic . In addition to the detailed analysis of the Charter and the relevant doctrinal and of judicial resources, I also focused on anchoring the law in the Czech constitutionality of supranational sources (international treaties on human rights , EU law . In other passages, the work is focused in detail on selected aspects of social rights in the Czech Republic especially in the discourse or problem areas . last section is case law of the Constitutional Court , which examines the " scandal Slovak pensions " .en
dc.subject.translatedhuman rightsen
dc.subject.translatedsocial rightsen
dc.subject.translatedConstitution of Czech republicen
dc.subject.translatedCharter of fundamental rights and freedomsen
dc.subject.translatedCharter of fundamental rights of European unionen
dc.subject.translatedinternational agreementsen
dc.subject.translatedjurisprudenceen
dc.subject.translatedslovak pensionsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Matulkova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Matulkova 2 FO.pdfPosudek vedoucího práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Matulkova 2 VO.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Matulkova 2 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce455,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.