Název: Učivo zlomků na 2. stupni základní školy
Další názvy: Curriculum fractions in secondary school
Autoři: Stehlíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13755
Klíčová slova: zlomky;racionální čísla;krácení a rozšiřování zlomků;početní operace se zlomky;převod zlomku na desetinné číslo;učivo zlomků na základní škole;společenské hry se zlomky;individuální hry se zlomky;pracovní listy se zlomky
Klíčová slova v dalším jazyce: fractions;rational numbers;reduction and enlargement fractions;arithmetic operations with fractions;convert fraction to a decimal number;curriculum fractions to elementary school;games with fractions;individual games with fractions;pracovní listy se zlomky
Abstrakt: Tato práce se zabývá učivem zlomků na 2. stupni základní školy a zaměřuje se na vytvoření vhodných studijních materiálů zaměřených na toto téma. Pro lepší přiblížení učiva zlomků jsou v práci také uvedeny základy pro práci s racionálními čísly. Praktická část je aplikována v šestém a sedmém ročníku základní školy. Vytvořené materiály se zaměřují na opakování a upevnění učiva zlomků. U každé z aktivit je uvedena reflexe. Příloha je samostatně tvořena všemi materiály ve verzi vhodné k realizaci aktivit. Vše je doplněno o vzorové příklady a ilustrační obrázky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the subject matter of fractions to second grade of primary schools and focuses on the creation of appropriate learning materials focused on this topic. To better approach the subject matter fractions are also listed in the work basics for working with rational numbers. The practical part is applied in the sixth and seventh year of primary school. Materials developed to focus on repetition and consolidation of the curriculum fractions. For each of the activities listed reflection. The notes are individually made of all materials in a version suitable for the implementation of activities. All accompanied by illustrative examples and illustrative pictures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martina Stehlikova - dp.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce127,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_stehlikova.pdfPosudek oponenta práce197,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.