Title: Botanické zpracování vodních a mokřadních společenstev důlních propadlišť u Mantova.
Other Titles: Botanical processing of aquatic and wetland communities of mining trapdoors in Mantov.
Authors: Benediktová, Lucie
Advisor: Kučera, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13768
Keywords: Mantov;dolování;sukcese;biotop
Keywords in different language: Mantov;mining;succession;biotope
Abstract: Cílem práce bylo provést botanickou inventarizaci a fytocenologicky zpracovat a vyhodnotit aktuální vegetaci makrofyt i porostů přilehlých břehů a blízkého okolí rybníků. Na základě terénního pozorování pak vytvořit soupisy rostlinných druhů, zvážit vliv přírodních i průmyslových činností na změnu geologie a následnou změnu diverzity rostlinných druhů. Dalším cílem práce bylo vytvořit mapu lokality s konkrétně vymezenými a popsanými segmenty a zakreslenými fytocenologickými snímky.
Abstract in different language: The aim was to make an inventory of botanical and phytosociological process and evaluate current macrophyte vegetation and vegetation adjacent shores of the lakes and the surrounding area. On the basic of field observations then create lists of plant species, consider the impact of natural and industrial activities to changes in geology and subsequent change in plant species diversity. Another aim was to create a map of the site with specifically defined and described segments and phytosociology images, which was made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - BenediktovaLucie.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFView/Open
Benediktova Lucie V.pdfPosudek vedoucího práce471,94 kBAdobe PDFView/Open
Benediktova Lucie O.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Benediktova Lucie P.pdfPrůběh obhajoby práce180,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.