Title: Nabídka komunitní péče v České republice
Other Titles: Offer of community care in the Czech Republic
Authors: Vojtová, Pavla
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13795
Keywords: Česká republika;domácí péče;klient;komunita;komunitní péče;komunitní ošetřovatelství;komunitní plánování;primární péče
Keywords in different language: Czech republic;home care;client;community;community care;community nursing;community planning;primary care
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá nabídkou komunitní péče v České republice. Teoretická část obsahuje nejen historii komunitního ošetřovatelství, ale popisuje význam komunity a komunitní péče, kterou doplňuje primární péče. V části komunitní ošetřovatelská péče jsou vystihnuty nejdůležitější oblasti, které se zabývají problematikou různých komunit v České republice. V neposlední řadě je důležité komunitní plánování a domácí péče, které jsou součástí nabídky komunitní péče v České republice. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy diplomové práce týkající se nabídky komunitní péče v České republice. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí a informovanosti o nabídce komunitní péče v České republice u všeobecných sester v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v tabulkách.
Abstract in different language: This thesis deals with the range of community care in the Czech Republic. The theoretical part contains not just the history of community nursing but it also describes the importance of community and community nursing complemented by primary care. In the part of community nursing care there are described the most important areas which deal with issues of different communities in the Czech Republic. Finally community planning and home care are important part of the offer of community care in the Czech Republic. The practical part contains the set objectives and hypotheses of the thesis regarding the offer of community care in the Czech Republic. The empirical part is focused on the finding of level of knowledge and awareness about the community care in the Czech Republic within nurses in eight health care organizations in the South Bohemian region. Within the scope of research there was applied an exploratory research method a questionnaire. The collected data were analysed and presented in the tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vojtova Pavla - Finalni verze.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Vojtova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce761,74 kBAdobe PDFView/Open
Vojtova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vojtova.pdfPrůběh obhajoby práce391,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.