Title: Sexualita lidí bez domova v Plzni
Other Titles: Sexuality of Homeless People in Pilsen
Authors: Hyťha, Martin
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13797
Keywords: sexualita;sexuální chování;bezdomovectví;sexuální orientace;pohlavně přenosné choroby
Keywords in different language: sexuality;sexual behavior;homelessness;sexual orientation;sexually transmitted diseases
Abstract: Cílem předkládané práce bylo zmapovat dosud minimálně probádanou oblast sexuality lidí bez domova a porovnat vybrané charakteristiky sexuálního chování s českou populací. Práce se zaměřila na otázky spokojenosti se sexuálním životem, závažné sexuálně rizikové chování a informovanost o něm. Byl proveden kvantitativní výzkum, jehož data byla získána prostřednictvím anonymního dotazníku. Na jeho 22 otázek odpovědělo celkem 75 osob spadajících do kategorií 1A až 4B bezdomovství typologie ETHOS a nacházejících se v Plzni. Data byla ručně statisticky zpracována. Mimo jiné bylo zjištěno, že lidé bez domova v Plzni se chovají více sexuálně rizikově, než běžná populace. O 16,4 procentních bodů méně z nich používá kondom při styku s náhodnými partnery, mají více než třikrát tolik sexuálních partnerů, uvádějí velmi vysoký výskyt pohlavně přenosných chorob a více než třetina z nich někdy poskytla sex za peníze. Míra sexuální aktivity, subjektivní spokojenost se sexuálním životem i výskyt sexuálních poruch je srovnatelný s českou populací. Třetina lidí bez domova v Plzni pak uvádí jinou, než heterosexuální orientaci.
Abstract in different language: The objective of this study was to map so far minimally explored topic of sexuality of homeless people and compare chosen characteristics of sexual behavior with Czech population. The study was aimed at the issues of satisfaction with sexual life, serious sexually risky behavior and awareness about it. A quantitative research was performed, using data from anonymous questionnaires. In total, 75 persons falling within categories 1A to 4B of homelessness of ETHOS typology and being located in Pilsen, Czech Republic, answered to 22 questions. The data were manually processed. Besides other things, it was found out that homeless people in Pilsen behave more sexually risky than common population. Of 16,4 percentage points less of them use condom when having sexual intercourse with random partners; they have more than three times more sexual partners, report very high prevalence of sexually transmitted diseases and more than one third of them provided sexual services for money at least once. Sexual activity rate, subjective satisfaction with their sexual life and prevalence of sexual malfunctions are similar to Czech population. One third of homeless people in Pilsen report some other than heterosexual orientation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 9 FINAL.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Hytha VP.pdfPosudek vedoucího práce34,52 kBAdobe PDFView/Open
Hytha OP.pdfPosudek oponenta práce43,11 kBAdobe PDFView/Open
Hytha O.pdfPrůběh obhajoby práce13,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.