Title: Dilemata spojená s bilingvní výchovou předškolních dětí
Other Titles: Dilemmas about early chilhood bilingual education
Authors: Mračková, Květa
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13806
Keywords: předškolní dítě;výchova;bilingvní výchova;bilingvismus;intencionální bilingvismus
Keywords in different language: preschool child;education;bilingual education;bilingualism;intentional bilingualism
Abstract: Ústředním tématem bakalářské práce je seznámit s problematikou bilingvismu u předškolních dětí, včetně dilemat, která jsou s ním spojována. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol, které se zabývají vymezením pojmu předškolní dítě, objasněním termínu bilingvismus, zmínění jeho podob a vyjmenování dilemat, s kterými se může rodič setkat. V praktické části je popsána metodologie. Výzkumná část je zaměřena na rodiny vychovávající své děti tzv. intencionálním bilingvismem. Šetření je prováděno za využití dvou výzkumných metod, a to hloubkového rozhovoru v biografickém designu a dlouhodobého zúčastněného pozorování. Těmito metodami byly zjištěny informace o průběhu této bilingvní výchovy u sledovaných rodin.
Abstract in different language: The main topic of the Bachelor thesis is acquainted with the issue of bilingualism in pre-school children, including the dilemmas that are associated with it. The theoretical part is divided into several chapters, which deal with the definition of the concept of pre-school child, a clarification of the term bilingualism, mentioning its forms and naming the dilemmas with which the parent can encounter. The practical part describes the methodology. The research part was focused on families raising their children through intentional bilingualism. The survey was conducted using two research methods, in-depth interviews in the biographical design and a long-term observation. These methods have provided information on the progress of bilingual education of these families.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilemata spojena s bilingvni vychovou predskolnich deti.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Mrackova VP.pdfPosudek vedoucího práce41,48 kBAdobe PDFView/Open
Mrackova OP.pdfPosudek oponenta práce53,32 kBAdobe PDFView/Open
Mrackova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.