Název: Dilemata spojená s bilingvní výchovou předškolních dětí
Další názvy: Dilemmas about early chilhood bilingual education
Autoři: Mračková, Květa
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13806
Klíčová slova: předškolní dítě;výchova;bilingvní výchova;bilingvismus;intencionální bilingvismus
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool child;education;bilingual education;bilingualism;intentional bilingualism
Abstrakt: Ústředním tématem bakalářské práce je seznámit s problematikou bilingvismu u předškolních dětí, včetně dilemat, která jsou s ním spojována. Teoretická část je rozdělena do několika kapitol, které se zabývají vymezením pojmu předškolní dítě, objasněním termínu bilingvismus, zmínění jeho podob a vyjmenování dilemat, s kterými se může rodič setkat. V praktické části je popsána metodologie. Výzkumná část je zaměřena na rodiny vychovávající své děti tzv. intencionálním bilingvismem. Šetření je prováděno za využití dvou výzkumných metod, a to hloubkového rozhovoru v biografickém designu a dlouhodobého zúčastněného pozorování. Těmito metodami byly zjištěny informace o průběhu této bilingvní výchovy u sledovaných rodin.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of the Bachelor thesis is acquainted with the issue of bilingualism in pre-school children, including the dilemmas that are associated with it. The theoretical part is divided into several chapters, which deal with the definition of the concept of pre-school child, a clarification of the term bilingualism, mentioning its forms and naming the dilemmas with which the parent can encounter. The practical part describes the methodology. The research part was focused on families raising their children through intentional bilingualism. The survey was conducted using two research methods, in-depth interviews in the biographical design and a long-term observation. These methods have provided information on the progress of bilingual education of these families.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dilemata spojena s bilingvni vychovou predskolnich deti.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrackova VP.pdfPosudek vedoucího práce41,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrackova OP.pdfPosudek oponenta práce53,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrackova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.