Název: Analýza postojů pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Plzni v kontextu legislativních změn
Další názvy: Analysis of Staff Attitudes of Social and Legal Child Protection Authority in Pilsen in the Context of Legislative Changes
Autoři: Šilhánková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Šiška, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13809
Klíčová slova: orgán sociálně-právní ochrany dětí;sociální pracovník;Úřad městského obvodu;novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí;fenomenologický přístup;ohrožené děti;rodina;kvalitativní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: body of social ande legal protection of children;social worker;city district office;amendment of law focused on social and legal protection of children;phenomenological attitude;vulnerable children;family;qualitative research
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pro které nastaly významné změny po schválení novely zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem práce je analýza této novely zákona z pohledu pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Úřadech městských obvodů v Plzni. V teoretické oblasti, se snaží autorka práce definovat stěžejní pojmy, které jsou dále používány ve výzkumném šetření. Výzkumné šetření je prováděno se sedmi sociálními pracovníky, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí a působí na Úřadech městských obvodů v Plzni již několik let. Autorka práce použila metodu polo strukturovaného rozhovoru pro získání důležitých postojů a zkušeností pracovníků. Interpretace výsledků jsou zohledněny v práci.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor´s thesis is focused on the workers of the body of the social and legal protection of the children, for which there were important changes after the ratification of the amendment of the law no. 401 / 2012 sb., which also changes the law no. 359 /1999 sb. this law is about the legal and social protection of children, in the version of the later regulations, and other related laws. The goal of the work is the analysis of the amendment from the point of view of the social and legal protection workers at the city district social department, at the municipal Area in Pilsen In the theoretical area, the author of the thesis tries to define the principal concepts, which are further used in the research investigation. The research investigation is carried out with seven social workers, who secure social and legal protection of children and they have also been active at the city district social department. The author of the work used the method of semi-structured interview, for getting the important attitudes and experience of the workers. The interpretations of the results have been taken into the consideration at the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Barbora Silhankova.pdfPlný text práce972,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova VP.pdfPosudek vedoucího práce22,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova OP.pdfPosudek oponenta práce13,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silhankova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.