Title: Analýza postojů pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Plzni v kontextu legislativních změn
Other Titles: Analysis of Staff Attitudes of Social and Legal Child Protection Authority in Pilsen in the Context of Legislative Changes
Authors: Šilhánková, Barbora
Advisor: Šiška, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13809
Keywords: orgán sociálně-právní ochrany dětí;sociální pracovník;Úřad městského obvodu;novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí;fenomenologický přístup;ohrožené děti;rodina;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: body of social ande legal protection of children;social worker;city district office;amendment of law focused on social and legal protection of children;phenomenological attitude;vulnerable children;family;qualitative research
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pro které nastaly významné změny po schválení novely zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem práce je analýza této novely zákona z pohledu pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Úřadech městských obvodů v Plzni. V teoretické oblasti, se snaží autorka práce definovat stěžejní pojmy, které jsou dále používány ve výzkumném šetření. Výzkumné šetření je prováděno se sedmi sociálními pracovníky, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí a působí na Úřadech městských obvodů v Plzni již několik let. Autorka práce použila metodu polo strukturovaného rozhovoru pro získání důležitých postojů a zkušeností pracovníků. Interpretace výsledků jsou zohledněny v práci.
Abstract in different language: The presented bachelor´s thesis is focused on the workers of the body of the social and legal protection of the children, for which there were important changes after the ratification of the amendment of the law no. 401 / 2012 sb., which also changes the law no. 359 /1999 sb. this law is about the legal and social protection of children, in the version of the later regulations, and other related laws. The goal of the work is the analysis of the amendment from the point of view of the social and legal protection workers at the city district social department, at the municipal Area in Pilsen In the theoretical area, the author of the thesis tries to define the principal concepts, which are further used in the research investigation. The research investigation is carried out with seven social workers, who secure social and legal protection of children and they have also been active at the city district social department. The author of the work used the method of semi-structured interview, for getting the important attitudes and experience of the workers. The interpretations of the results have been taken into the consideration at the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Barbora Silhankova.pdfPlný text práce972,88 kBAdobe PDFView/Open
Silhankova VP.pdfPosudek vedoucího práce22,84 kBAdobe PDFView/Open
Silhankova OP.pdfPosudek oponenta práce13,11 kBAdobe PDFView/Open
Silhankova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.