Název: Deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice
Další názvy: Deinstitutionalization of Child Care in the Czech Republic
Autoři: Řezáč, Karel
Vedoucí práce/školitel: Šiška, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13810
Klíčová slova: deinstitucionalizace;pěstounská péče;ústavní péče;péče o děti;náhradní výchova;teorie citové vazby;psychická deprivace;sociálně-patologické jevy;kvalitativní výzkum;rodina
Klíčová slova v dalším jazyce: deinstitutionalization;foster care;residential care;childcare;substitutive education;attachment theory;psychological deprivation;socio-pathological phenomena;qualitative research;family
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice. Cílem práce je porovnat ústavní a pěstounskou péči z pohledu osob, které jako ohrožené děti absolvovaly obě tyto formy náhradní výchovy. Prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření, metodou hloubkového rozhovoru, polo strukturovaného typu bylo odhaleno několik klíčových oblastí, jako například psychická deprivace, sociálně patologické jevy nebo teorie citové vazby. Všechny tyto oblasti jsou v práci podrobně analyzovány a zasazeny do kontextu deinstitucionalizace. Práce poskytuje reflexi legislativních změn, vzniklých v rámci transformace péče o ohrožené děti a poskytuje možnost, nahlédnout na problematiku náhradní péče očima těch, kteří jako děti nemohli vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí své biologické rodiny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the deinstitutionalization of residential care for children in the Czech Republic. The aim of the study is to compare institutional and foster care from the perspective of people who have, as children, gone through both of these forms of substitutive education. Through qualitative research, using the method of in-depth interview of the semi-structured type, several key areas were revealed, such as psychological deprivation, socio-pathological phenomena or the attachment theory. All these areas are analyzed in detail in the thesis and put into the context of deinstitutionalization. The thesis provides a reflection of legislative changes, resulting in the transformation of care for vulnerable children and provides the opportunity to look at the issue of foster care through the eyes of those, who as children could not grow up in the functional family environment of their biological families.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karel Rezac - Bakalarska prace.pdfPlný text práce867,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezac VP.pdfPosudek vedoucího práce23,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezac OP.pdfPosudek oponenta práce49,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rezac O.pdfPrůběh obhajoby práce14,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13810

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.