Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠiška, Jan
dc.contributor.authorŘezáč, Karel
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:48Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:48Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier57039
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13810
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice. Cílem práce je porovnat ústavní a pěstounskou péči z pohledu osob, které jako ohrožené děti absolvovaly obě tyto formy náhradní výchovy. Prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření, metodou hloubkového rozhovoru, polo strukturovaného typu bylo odhaleno několik klíčových oblastí, jako například psychická deprivace, sociálně patologické jevy nebo teorie citové vazby. Všechny tyto oblasti jsou v práci podrobně analyzovány a zasazeny do kontextu deinstitucionalizace. Práce poskytuje reflexi legislativních změn, vzniklých v rámci transformace péče o ohrožené děti a poskytuje možnost, nahlédnout na problematiku náhradní péče očima těch, kteří jako děti nemohli vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí své biologické rodiny.cs
dc.format71 s., iii s. (116 629 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdeinstitucionalizacecs
dc.subjectpěstounská péčecs
dc.subjectústavní péčecs
dc.subjectpéče o dětics
dc.subjectnáhradní výchovacs
dc.subjectteorie citové vazbycs
dc.subjectpsychická deprivacecs
dc.subjectsociálně-patologické jevycs
dc.subjectkvalitativní výzkumcs
dc.subjectrodinacs
dc.titleDeinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republicecs
dc.title.alternativeDeinstitutionalization of Child Care in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the deinstitutionalization of residential care for children in the Czech Republic. The aim of the study is to compare institutional and foster care from the perspective of people who have, as children, gone through both of these forms of substitutive education. Through qualitative research, using the method of in-depth interview of the semi-structured type, several key areas were revealed, such as psychological deprivation, socio-pathological phenomena or the attachment theory. All these areas are analyzed in detail in the thesis and put into the context of deinstitutionalization. The thesis provides a reflection of legislative changes, resulting in the transformation of care for vulnerable children and provides the opportunity to look at the issue of foster care through the eyes of those, who as children could not grow up in the functional family environment of their biological families.en
dc.subject.translateddeinstitutionalizationen
dc.subject.translatedfoster careen
dc.subject.translatedresidential careen
dc.subject.translatedchildcareen
dc.subject.translatedsubstitutive educationen
dc.subject.translatedattachment theoryen
dc.subject.translatedpsychological deprivationen
dc.subject.translatedsocio-pathological phenomenaen
dc.subject.translatedqualitative researchen
dc.subject.translatedfamilyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel Rezac - Bakalarska prace.pdfPlný text práce867,44 kBAdobe PDFView/Open
Rezac VP.pdfPosudek vedoucího práce23,57 kBAdobe PDFView/Open
Rezac OP.pdfPosudek oponenta práce49,14 kBAdobe PDFView/Open
Rezac O.pdfPrůběh obhajoby práce14,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.