Title: Deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice
Other Titles: Deinstitutionalization of Child Care in the Czech Republic
Authors: Řezáč, Karel
Advisor: Šiška, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13810
Keywords: deinstitucionalizace;pěstounská péče;ústavní péče;péče o děti;náhradní výchova;teorie citové vazby;psychická deprivace;sociálně-patologické jevy;kvalitativní výzkum;rodina
Keywords in different language: deinstitutionalization;foster care;residential care;childcare;substitutive education;attachment theory;psychological deprivation;socio-pathological phenomena;qualitative research;family
Abstract: Práce se zabývá problematikou deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice. Cílem práce je porovnat ústavní a pěstounskou péči z pohledu osob, které jako ohrožené děti absolvovaly obě tyto formy náhradní výchovy. Prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření, metodou hloubkového rozhovoru, polo strukturovaného typu bylo odhaleno několik klíčových oblastí, jako například psychická deprivace, sociálně patologické jevy nebo teorie citové vazby. Všechny tyto oblasti jsou v práci podrobně analyzovány a zasazeny do kontextu deinstitucionalizace. Práce poskytuje reflexi legislativních změn, vzniklých v rámci transformace péče o ohrožené děti a poskytuje možnost, nahlédnout na problematiku náhradní péče očima těch, kteří jako děti nemohli vyrůstat ve funkčním rodinném prostředí své biologické rodiny.
Abstract in different language: This thesis deals with the deinstitutionalization of residential care for children in the Czech Republic. The aim of the study is to compare institutional and foster care from the perspective of people who have, as children, gone through both of these forms of substitutive education. Through qualitative research, using the method of in-depth interview of the semi-structured type, several key areas were revealed, such as psychological deprivation, socio-pathological phenomena or the attachment theory. All these areas are analyzed in detail in the thesis and put into the context of deinstitutionalization. The thesis provides a reflection of legislative changes, resulting in the transformation of care for vulnerable children and provides the opportunity to look at the issue of foster care through the eyes of those, who as children could not grow up in the functional family environment of their biological families.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel Rezac - Bakalarska prace.pdfPlný text práce867,44 kBAdobe PDFView/Open
Rezac VP.pdfPosudek vedoucího práce23,57 kBAdobe PDFView/Open
Rezac OP.pdfPosudek oponenta práce49,14 kBAdobe PDFView/Open
Rezac O.pdfPrůběh obhajoby práce14,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.