Title: Podpora optimálního mluvního rozvoje dítěte v předškolním věku v MŠ Rybička v Příbrami
Other Titles: Support of optimal speech development of preschool child in Kindergarten Rybička in Příbram
Authors: Bysterská, Kateřina
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13826
Keywords: Optimální mluvní rozvoj;hlasové poruchy;hlasová výchova;diagnostika hlasu;vzdělávání rodičů;hodnocení individuálního rozvoje
Keywords in different language: Optimal speech development;voice disorders;voice development;diagnostic of voice;education parents;evaluation of individual development
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o podpoře optimálního mluvního rozvoje před-školních dětí v MŠ Rybička. Je zde popsán vývoj a tvoření lidského hlasu, vysvětlen vztah mezi somatickým vývojem dítěte a dechovým ústrojím. Dále popisuje různé typy poruch hlasu a řeči a seznamuje s možností prevence odchylek od normálního vývoje. Závěr teoretické části se zabývá mluvním rozvojem z pohledu RVP PV. Praktická část je založena na pedagogicko-empirické práci, jejímž cílem bylo zjistit, kolik dětí v MŠ Rybička má skutečně problém s hlasem (pomocí pedagogické diagnostiky hlasu dětí) a edukovat rodiče, bez kterých není možné spolupracovat na odstraňování chybných stereotypů. Cílem, který vyplynul v průběhu práce, je rozšíření Hodnocení individuálního rozvoje dítěte o oblast hlasu.
Abstract in different language: This thesis deals with supporting the optimal development of speech by preschool children in the Kindergarten Rybička. It describes the development as well as the forming of human voice, and explains the relation between a child´s somatic development and breathing system. It also desccribes several types of voice malfunctions and introduces the possibilities of preventing the deviations from normal development. The closing of the theoretical part deals with development of speech from the RVP PV point of view. The practical (field) part is based on a pedagogic-empirical research that used the educational diagnostic of children´s voice to establish how many children in the Kindergartem Rybička do have voice problems, and to educate their parents whose cooperation is essential for eliminating the faulty stereoptypes. From this research emerged an additional goal to include the voice issue into the Assesment of a child´s individual development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bysterska.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Bysterska VP.pdfPosudek vedoucího práce32,63 kBAdobe PDFView/Open
Bysterska OP.pdfPosudek oponenta práce13,68 kBAdobe PDFView/Open
Bysterska O.pdfPrůběh obhajoby práce30,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.