Title: Trpný rod v němčině a v češtině
Other Titles: Passive in German and in Czech
Authors: Špalková, Radka
Advisor: Höppnerová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13852
Keywords: slovesný rod;činný rod;trpný rod;tvorba trpného rodu;omezení trpného rodu;četnost výskytu trpného rodu;komparatistika
Keywords in different language: verbal voice;active voice;passive voice;formation of passive voice;restriction of passive voice;frequency of passive voice;comparative
Abstract: Bakalářská práce je věnována tématu Trpný rod v němčině a v češtině. Je rozdělena na dvě části - na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část pojednává o slovesném rodu v němčině a v češtině, o tvorbě pasivních forem, o pravidlech přeměny z činného do trpného rodu, o omezeních tvorby trpného rodu, o náhradních formách trpného rodu a o typech pasivních konstrukcí. Teoretická vysvětlení jsou doplněna konkrétními příklady. Praktická část je věnována výskytu trpného ve zvolených textech. Tato část se skládá ze tří různých textů (německého, českého a německo-českého) a zahrnuje analýzu z hlediska četnosti výskytu trpného rodu a z hlediska druhů trpného rodu v konkrétních formách času a způsobu, která je znázorněna grafy. Součástí německo-českého textu je porovnání pasivních vět v němčině a v češtině.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the topic Passive in German and Czech. The work is divided into two parts - the theoretical and practical part. The theoretical part deals about verbal genus in German and Czech, the formation of the passive voice, the rules of the transformation from active to passive voice, restrictions on the formation of the passive voice, the alternative forms of the passive voice and the types of passive constructions. Theoretical explanations are supplemented by specific examples. The practical part is devoted to the occurrence of the passive voice in an arbitralily selected texts. This part consists of (German, Czech, German-Czech) from free different texts and present an analysis in terms of frequency and types of the passive voice in specific forms of time and way that shows graphs. Part of the German-Czech text is a comparison of passive sentences in German and Czech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Radka Spalkova.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
spalkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce336,96 kBAdobe PDFView/Open
spalkova_op.pdfPosudek oponenta práce490,63 kBAdobe PDFView/Open
spalkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce110 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.