Title: Evropská měnová unie a přechod k euro u států bývalého východního bloku
Other Titles: European Monetary Union and the changeover to the euro in countries of the former Eastern Bloc
Authors: Růžička, Karel
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13912
Keywords: Evropská centrální banka;Evropská unie;eurozóna;Evropská měnová unie;euro;Estonsko;konvergenční kritéria;Slovensko;Slovinsko
Keywords in different language: European central bank;European union;eurozone;European monetary union;convergence criteria;euro;Estonia;Slovakia;Slovenia
Abstract: Diplomová práce se týká vstupu Slovinska, Slovenska a Estonska do Evropské měnové unie. Práce je zaměřena na ekonomické a politické prostředí všech tří států před vstupem do eurozóny a na vliv společné měny na jejich hospodářství. V teoretické části popisuju obecně měnovou unii a celkový proces evropské ekonomické integrace, která vyvrcholila zbudováním Evropské měnové unie. Dále popisuji jednotlivé ekonomické základy eurozóny, které jsou reprezentovány volným pohyb kapitálu, volným pohybem služeb, volným pohybem pracovních sil a volným pohybem zboží. V poslední části teoretické části definuji konvergenční kritéria, která musí kandidátská země splnit, aby mohla úspěšně vstoupit do Evropské měnové unie. Praktická část je zaměřena konkrétně na Slovinsko, Slovensko a Estonsko. Na základě analýz konvergenčních zpráv, které zveřejňuje Evropská centrální banka, hodnotím plnění konvergenčních kritérií výše zmíněných států před vstupem do Evropské měnové unie. Na konec pak hodnotím vliv společné měny na hospodářství a zahraniční obchod Slovinska, Slovenska a Estonska.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the entry of Slovenia, Slovakia and Estonia into the European Monetary Union. The work is focused on economic and political environment in all three states before entering euro zone, and analyses the impact of the common currency on theirs economy. The theoretical part introduces generally monetary union and overall process of european economic integration which culminated in the construction of the European Monetary Union. Then I describe components of economic elements of euro area which are represented by the free movement of capital, free movement of services, free movement of persons and free movement of goods. The last chapter of the theoretical part defines the convergence criteria that candidate countries have to fulfill in order to successfully enter the European Monetary Union. The practical part is focused specifically on Slovenia, Slovakia and Estonia. Based on analysis of the convergence reports published by the European Central Bank, I assess fulfillment of the convergence criteria by states before joining the European Monetary Union. At the end I evaluate the influence of a common currency on the economy and foreign trade of Slovenia, Slovakia and Estonia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Ruzicka.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFView/Open
Ruzicka - v.p..pdfPosudek vedoucího práce62,7 kBAdobe PDFView/Open
Ruzicka - op..pdfPosudek oponenta práce77,98 kBAdobe PDFView/Open
protokol Ruzicka.pdfPrůběh obhajoby práce47,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.