Title: Teplotní výpočet odvodu tepla z palivové kazety do okolí
Other Titles: Temperature calculation of the heat transfer from the fuel cassette into the environment.
Authors: Vorel, Jaroslav
Advisor: Žitek, Pavel
Štěch, Jaroslav
Referee: Linhart, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13978
Keywords: CASTOR;prostup tepla;přestup tepla;vedení tepla;sálání tepla;numerický výpočet;CFD simulace;výpočetní model;výpočetní síť;tepelný tok;součinitel přestupu tepla;součinitel tepelné vodivosti;okrajové podmínky
Keywords in different language: CASTOR;heat transmission;heat transfer;heat conduction;heat radiation;numerical calculation;CFD simulation;computational model;computational grid;heat flux;heat transfer coefficient;thermal conductivity;boundary conditions
Abstract: Cílem diplomové práce je výpočet odvodu tepla z palivové kazety do okolního prostředí podle tří zadaných variant: prostupem, vedením, vedením a sáláním. Tento výpočet je realizován pomocí numerické simulace ve Fluentu. Dalším cílem je určení vlastností fiktivního pevného materiálu nahrazující vliv přirozené konvekce hélia ve vnitřních mezerách v CASTORu. Před provedením výpočtu byl vytvořen výpočetní model, vygenerována výpočetní objemová síť a nastaveny parametry výpočtu. Hlavní výsledky práce jsou hodnoty tepelného toku a teploty na vnějším povrchu CASTORu.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is the calculation of heat transfer from the fuel cassette into the environment according three specified variants: transmittance, conduction, conduction and radiation. This calculation is realized by numerical simulation in the Fluent. Another aim is to determine the properties of the fictive solid material replacing the influence of natural convection of the helium at the internal gaps of the CASTOR. Before performing a calculation computer model was created, computational volume grid was generated and parameters of calculation was set. The main results of the thesis are the values of heat flux and temperature at the outer surface of the CASTOR.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Vorel.pdfPosudek vedoucího práce34,74 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP - Vorel.pdfPosudek oponenta práce127,53 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Vorel.pdfPrůběh obhajoby práce12,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.