Title: Hudební schopnosti a možnosti jejich rozvoje u žáků 1. stupně základní školy
Other Titles: Musical skills and their development possibilities of pupils of the primary schools
Authors: Mandausová, Vladimíra
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13997
Keywords: hudební schopnosti;vývoj hudebních schopností;testování hudebních schopností;rozvoj hudebních schopností na 1. stupni ZŠ
Keywords in different language: musical skills;evolution of musical skills;testing of musical skills;development of musical skills in primary school
Abstract: Tato práce se zabývá hudebními schopnostmi a možnostmi jejich rozvoje u žáků 1. stupně ZŠ. První část nám přibližuje hudebně psychologickou problematiku teoreticky, posléze se věnuje blížeji hudebním schopnostem a jejich vývoji v jednotlivých věkových stádiích. Další část práce se zabývá možností výzkumu rozvoje hudebních schopností a z této problematiky vyplývá i následující část, kde zjišťuji stupeň rozvoje hudebních schopností u žáků 4. a 5. třídy ZŠ. Zároveň jsem také zkoumala podnětnost hudebního prostředí v rodině, ve které tyto děti vyrůstají, a to prostřednictvím anamnestického dotazníku. Výsledky těchto dvou částí jsem porovnala a vyvodila závěr. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda na hudební vývoj dítěte působí vnější i vnitřní činitelé zároveň. Výsledky potvrdily hypotézu, že na vývoj hudebních schopností u dítěte má vliv jak dědičnost a genetické dispozice, tak podnětné hudební prostředí v rodině.
Abstract in different language: This thesis is focused on the topic of music skills and the possibilities of their development in primary school students. The first part of the thesis explains the theoretical issues of music psychology, while also dealing in detail with music skills and their evolution in individual development stages. The following part is devoted to the possibilities of music skills development research. This leads to the subsequent part, in which the level of music skills development in fourth and fifth grade primary school students is assessed. At the same time, the stimulating effects of music influences in the family environment the students live in are examined via the anamnestic questionnaire. The results of both of these sections are compared and conclusions are drawn. The main objective of the thesis is to determine whether the students' music development is influenced by internal and external factors at the same time. The results of the research confirmed this hypothesis, demonstrating that both genetic and hereditary dispositions as well as a stimulating family music environment influence the development of music skills in children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mandausova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Mandausova_hodnoceni_vedouciho_DP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce698,21 kBAdobe PDFView/Open
Mandausova_posudek_oponenta_DP_Liskova.pdfPosudek oponenta práce660,32 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_Mandausova.pdfPrůběh obhajoby práce190,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.