Title: Zajištění směnkou v systému zajišťovacích právních vztahů
Other Titles: Bill of exchange hedging in the system of legal hedging relationships
Authors: Neumannová, Blanka
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Krejsová, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14013
Keywords: zajišťovací směnka;funkce směnky;zajišťovací prostředek;zajišťovací závazek;směnečná smlouva;směnečný dlužník;směnečný věřitel;zneužití zajišťovací směnky;abstraktnost směnečné pohledávky;směnečný dluh
Keywords in different language: custodial bill of exchange;purpose of bill of exchange;legal security means;note liability;exchange contract;drawee;creditor;abuse of custodial bill of exchange;abstractness of note receivable;exchange debt
Abstract: Cíl diplomové práce s názvem "Zajištění směnkou v systému zajišťovacích právních vztahů" není kritika stávající právní úpravy směnečného práva, ať již ve smyslu její strohosti, z mého, možná až příliš kritického pohledu neúplnosti, avšak nastínění možných situací, se kterými se účastníci směnečného právního vztahu v praxi mohou běžně setkat, včetně základní obecné teorie směnečného práva. V diplomové práci jsem se zabývala doporučeními, jak se vyvarovat možným rizikům, kterým musí směnečný dlužník čelit a jež pro něj mohou mít nedozírné následky, případně na tato rizika upozornit. Práce uvádí základní rozdíly mezi zajišťovacím prostředkem a zajišťovacím závazkem, jež má pro problematiku směnečného práva a zajišťovací směnky zásadní význam. Obsahem je také výklad směnečných smluv, tj. obsah, účastníci, možná ujednání a související právní úprava.
Abstract in different language: The aim of my MA thesis "Bill of exchange hedging in the system of legal hedging relationships" is not meant as a criticism of the contemporary enactment of the law of exchange, for the reason of its strictness, which can be, from my point of view, criticized also for its incompleteness. It is rather intended as an outline of possible situations which participants of the exchange relationship can encounter in practice, including the basic general theory of the law of exchange. In my MA thesis, I have pointed to and dealt with recommendations of how to prevent possible risks which the drawee faces and which can be fatal for them. The MA thesis delineates the basic difference between legal security means and note liability, which is central to the problematic of the law of exchange. It also explicates the exchange contract, i.e. the content, participants, possible agreements and related enactment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_ZAJISTENI SMENKOU V SYSTEMU ZAJISTOVACICH PRAVNICH VZTAHU.pdfPlný text práce636,74 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova-1.pdfPosudek vedoucího práce735,03 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova-2.pdfPosudek oponenta práce596,26 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova Blanka.pdfPrůběh obhajoby práce302,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.