Title: Odpovědnost orgánů akciové společnosti
Other Titles: Responsibility of authorities of joint-stock company
Authors: Růžička, Tomáš
Advisor: Vítek, Jindřich
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14015
Keywords: akciová společnost;právní odpovědnost;statutární orgány;kontrolní orgány;představenstvo;dozorčí rada;správní rada;statutární ředitel;povinnost k náhradě škody;péče řádného hospodáře;pravidlo podnikatelského úsudku
Keywords in different language: join-stock company;legal responsibility;statutory authorities;supervizory authorities;board of directors;supervisory board;managing board;statutory director;obligation to pay harm;duty of care;business judgement rule
Abstract: Akciová společnost je nejsložitější obchodní korporace z hlediska struktury, jakou naše právo zná. Proto je její úpravě potřeba věnovat velkou pozornost. Cílem této práce je definovat orgány akciové společnosti a charakterizovat jejich odpovědnost podle nově účinné právní úpravy. Velký prostor je dán odpovědnosti za škodu vůči společnosti, resp. povinnost k náhradě škody. Dále se práce snaží vytvořit ucelenou představu o pravidlu podnikatelského úsudku, jak ho přináší zákon o obchodních korporacích.
Abstract in different language: Joint-stock company is the most complex commercial company known by our legislative in respect of its structure and that is the reason why an extraordinary attention has to be paid when it comes to amending its legislation. This work attempts to define the authorities of join-stock company according to the new legislation and describe their responsibilities according to the new effective legislative. The author would like to highlight the responsibility for harm to the society. This work also likes to create a complex picture of business judgement rule as it is described in the Law on commercial companies and cooperatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas Ruzicka.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Ruzicka-1.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Ruzicka-2.pdfPosudek oponenta práce674,41 kBAdobe PDFView/Open
Ruzicka Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce290,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.