Title: Respirační fyzioterapie v hrudní chirurgii
Other Titles: Respiratory physiotherapy in thoracic surgery
Authors: Cetkovská, Lucie
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14032
Keywords: respirační fyzioterapie;autogenní drenáž;inhalační léčba;plicní rehabilitace;hrudní chirurgie;dýchání;dechová gymnastika
Keywords in different language: respiratory physiotherapy;autogenic drainage;inhalation therapy;pulmonary rehabilitation;thoracic surgery;respiration;brass gymnastic
Abstract: V této bakalářské práci jsou shrnuty poznatky o respirační fyzioterapii v hrudní chirurgii. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje obecné informace o hrudní chirurgii, plicní rehabilitaci a respirační fyzioterapii. Jsou zde popsány metody respirační fyzioterapie, fyziologie dýchání, svaly potřebné k dechu a vyšetřovací metody využívané v hrudní chirurgii. V praktické části jsou popsány vyšetřovací a léčebné fyzioterapeutické metody. V této části jsou zpracovány čtyři kazuistiky, které obsahují anamnézy s diagnózou a vyšetření každého pacienta. U každé kazuistiky je uveden krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán a popsán průběh a výsledky terapie, kterých bylo dosáhnuto.
Abstract in different language: In this thesis summarizes the findings of respiratory physiotherapy in the thoracic surgery. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains general information about thoracic surgery, pulmonary rehabilitation and respiratory physiotherapy. There are described methods of respiratory physiotherapy, physiology of breathing muscles needed for breathing and investigative methods used in thoracic surgery. The practical part describes the diagnostic and therapeutic physiotherapy methods. In this section are four case studies that include history in the diagnosis and evaluation of any patient. For each case study is the short-term and long-term rehabilitation plan and describes the process and results of therapy, which has been attained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cetkovska_Lucie.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Cetkovska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce609,08 kBAdobe PDFView/Open
Cetkovska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce798,34 kBAdobe PDFView/Open
Cetkovska.pdfPrůběh obhajoby práce416,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.