Title: Testování hrubé motoriky dětí předškolního věku
Other Titles: Testing of gross motor skills of pre-school children
Authors: Helikarová, Alena
Advisor: Poková, Petra
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14034
Keywords: hrubá motorika;testování;předškolní věk;vývoj;poruchy motoriky
Keywords in different language: gross motor skills;testing;preschool age;development;motor disorders
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá testováním hrubé motoriky předškolních dětí. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část práce stručně popisuje řízení motoriky CNS, definuje pojem hrubá motorika, shrnuje poznatky o motorickém vývoji dítěte do 6 let, vymezuje fáze motorického učení a rozdíly mezi motorickými schopnostmi a dovednostmi. Dále teoretická část uvádí výčet malých motorických poruch a možnosti testování dětí používané v ČR i ve světě. Praktická část je zaměřena na zhodnocení kvantity i kvality hrubé motoriky u dětí předškolního věku pomocí Nového testu (NT), který vychází z již standardizovaných škál. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou analyzovány na základě výsledků testování sledovaného souboru.
Abstract in different language: This bachelor work deals with the testing of gross motor skills of preschool children. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the motor control of CNS, defines gross motor skills, summarizes the knowledge of motor development of children up to 6 years old, it sets stage of motor learning and differences between abilities and skills. Furthermore, the theoretical part lists the small motor disorders and the possibility of testing children used in the Czech Republic and abroad. The practical part is focused on the evaluation of the quantity and quality of gross motor skills at preschool children using a New test (NT), which is based on already standardized scales. It includes the aims and hypotheses which are analyzed on base of the results of testing of watched population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace komplet Helikarova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Helikarova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce818,05 kBAdobe PDFView/Open
Helikarova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce494,53 kBAdobe PDFView/Open
Helikarova.pdfPrůběh obhajoby práce412,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.