Title: Využití metody McKenzie u vertebrogenních poruch
Other Titles: Application of the McKenzie method for vertebral disorders
Authors: Pytlík, Marek
Advisor: Gemovová, Veronika
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14067
Keywords: McKenzie;vertebrogenní poruchy;mechanická diagnostika a terapie;bederní páteř;meziobratlová ploténka;low back pain
Keywords in different language: McKenzie;vertebral disorders;mechanical diagnostic and therapy;lumbar spine;intervertebral disc;low back pain
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématikou a léčbou vertebrogenních poruch v oblasti bederní páteře pomocí metody McKenzie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána definice, charakteristika, etiologie, rozdělení, rizikové faktory a prevence vertebrogenních onemocnění spolu s popisem Mechanické diagnostiky a terapie. V praktické části je popsána aplikace McKenzie metody na vybraných kazuistikách, výzkum, shrnutí výsledků, diskuze a závěr práce. Kazuistiky zahrnují vyšetření pacientů a použití McKenzie terapie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic and the treatment of vertebrogenic disorders in the lumbar spine area by means of the McKenzie Method. The thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part describes the definition, characteristics, etiology, division, risk factors and prevention of vertebrogenic diseases together with the description of mechanical diagnostics and therapy. The practical part describes the application of the McKenzie method using selected cases, research, result summary, discussion and the conclusion of the thesis. The examinations of the patients and the uses of the McKenzie therapy are included in the casuistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAREK PYTLIK BP HARD.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open
Pytlik - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce781,63 kBAdobe PDFView/Open
Pytlik - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce576,81 kBAdobe PDFView/Open
Pytlik.pdfPrůběh obhajoby práce418,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.