Title: Komplexní studie polovodivých ochran
Other Titles: New approaches for optimizing semiconductive protections
Authors: Krpal, Ondřej
Advisor: Kučerová, Eva
Referee: Kolcunová, Iraida
Mach, Pavel
Šašek, Lumír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14161
Keywords: vysokonapěťové točivé stroje;polovodivé ochrany;povrchové výboje
Keywords in different language: high voltage rotating machines;semiconductive protections;surface discharges
Abstract: Disertační práce se zabývá řešením nových přístupů při návrhu polovodivých ochran(dále EGS ochran) u vysokonapěťových točivých strojů. Tyto ochrany jsou aplikovány na statorové tyče v oblasti výstupu z čel generátoru a jsou elektricky namáhány jak při provozu stroje, tak hlavně při mezioperačních zkouškách v průběhu výroby stroje. Namáhání lze snížit optimálním navržením EGS ochrany. Cílem této práce je najít řešení pro návrh způsobu aplikace EGS ochran, které by dokázaly ideálně rozložit elektrické pole, aby nedocházelo ke vzniku částečných výbojů při provozu stroje při jmenovitém napětí nebo k destrukci celé ochrany v průběhu mezioperačních zkoušek při zkušebním napětí. V práci se řeší také možnost použití nových laků založených na organických polymerech.
Abstract in different language: The dissertation deals with the new approaches in the design of semiconductive protection (the EGS protection) in high-voltage rotating machines. These protections are applied to the stator bars in the end-winding of the generator and are electrically stressed during the machine operation, especially within testing during manufacture of the machine. The stress can be reduced by designing the optimal EGS protection. The aim of this work is to find a method for designing the application of EGS protection, which would be able to ideally distribute the electric field to avoid the occurrence of partial discharge when operating at rated voltage or the destruction of the entire protection during testing at the test voltage. The work also deals with the possibility of using new varnishes based on organic polymers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Ondrej Krpal.pdfPlný text práce6,07 MBAdobe PDFView/Open
krpal publ.pdfPosudek vedoucího práce909,05 kBAdobe PDFView/Open
krpal opon.pdfPosudek oponenta práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
krpal zapis.pdfPrůběh obhajoby práce602,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.