Title: Kontrola mezizávitové izolace rotoru za provozu stroje
Other Titles: Diagnostic of rotor isolation between turns during machine operation
Authors: Lábadi, Jiří
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Hána, Bohumír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14203
Keywords: Synchronní generátor;rotor s vyniklými póly;mezizávitová izolace;mezizávitový zkrat;zkouška strmou vlnou;rázový generátor;Air-Gap Flux Probe;měřící cívka
Keywords in different language: Synchronous generator;rotor with salient poles;turn insulation;short-turn;RSO test;shock generator;Air-Gap Flux Probe;measuring coil
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti indikace rozvíjejících se a stávajících mezizávitových zkratů. Jsou zde popsány způsoby měření mezizávitových zkratů v budícím vinutí rotorů synchronních generátorů za klidu i za provozu stroje. Zvláštní pozornost je věnována sondě pro měření magnetického toku ve vzduchové mezeře (Air-Gap Flux Probe), jsou popsány její přínosy při zjišťování stavu mezizávitové izolace a konstrukce. Dále se práce zabývá vlastním návrhem sondy, která bude použita pro měření mezizávitových zkratů v rotorech s vyniklými póly. Navržená sonda byla instalována do statoru hydrogenerátoru TG 2 na vodní elektrárně Lipno I a bylo provedeno měření, jehož výsledky jsou diskutovány v závěru práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused to possibilities of indication emerging and existing inter-turn short circuits. There are described methods of measuring short-turn in the field winding of rotor of synchronous generators at standstill and during operation of the machine. A special attention is given to probe for measuring magnetic flux in the air gap (Air-Gap Flux Probe), is described its added value in determining the state of inter-turn insulation and construction. Next, the thesis deals with the own design of the probe, which will be used to measure the inter-turn short circuit in rotor with salient poles. The probe was installed in stator of TG 2 at a hydroelectric plant Lipno I and measurements were performed, the results are discussed in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcP_JL.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
058416_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,46 kBAdobe PDFView/Open
058416_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,93 kBAdobe PDFView/Open
058416_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.