Title: Třífázový transformátor s jednofázovým sekundárním vinutím
Other Titles: Three phase transformer with one phase secondary winding
Authors: Kalina, Pavel
Advisor: Šobra, Jan
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14244
Keywords: 3f transformátor;1f sekundární vinutí;zatěžovací charakteristika;nesymetrické zatížení;zatěžovací proud;úbytek napětí
Keywords in different language: 3-phase transformer;1-phase secondary windings;load characteristics;unbalanced load;loading current;voltage drop
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na třífázový transformátor s jednofázovým sekundárním vinutím. V práci je proveden teoretický rozbor proudů a napětí pro dvě vytipovaná zapojení sekundárního vinutí. Pro měření bylo použito Aronovo zapojení. Naměřené hodnoty jsme zpracovali a provedli jsme porovnání s teoretickými předpoklady. Měřením jsme ověřili, že data z naměřených hodnot odpovídají teoretickým předpokladům. Na základě zjištěných údajů je možné říci, jaké zapojení sekundárního vinutí lze použít pro jaké nesymetrické zatížení.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the three-phase transformer with 1-phase secondary winding. The theoretical analysis of currents and voltages for two chosen secondary winding connections is presented in the thesis. Aron configuration has been used for measuring. The measured values are processed and the evaluation of the theoretical presumptions is performed. The measurement confirmed the theoretical presumtions. Based on the data, it is possible to decide which connection of secondary winding can be used for specific unbalanced load.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pavel Kalina.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
058580_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,96 kBAdobe PDFView/Open
058580_oponent.pdfPosudek oponenta práce269,12 kBAdobe PDFView/Open
058580_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.