Název: Třífázový transformátor s jednofázovým sekundárním vinutím
Další názvy: Three phase transformer with one phase secondary winding
Autoři: Kalina, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Šobra, Jan
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14244
Klíčová slova: 3f transformátor;1f sekundární vinutí;zatěžovací charakteristika;nesymetrické zatížení;zatěžovací proud;úbytek napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: 3-phase transformer;1-phase secondary windings;load characteristics;unbalanced load;loading current;voltage drop
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na třífázový transformátor s jednofázovým sekundárním vinutím. V práci je proveden teoretický rozbor proudů a napětí pro dvě vytipovaná zapojení sekundárního vinutí. Pro měření bylo použito Aronovo zapojení. Naměřené hodnoty jsme zpracovali a provedli jsme porovnání s teoretickými předpoklady. Měřením jsme ověřili, že data z naměřených hodnot odpovídají teoretickým předpokladům. Na základě zjištěných údajů je možné říci, jaké zapojení sekundárního vinutí lze použít pro jaké nesymetrické zatížení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the three-phase transformer with 1-phase secondary winding. The theoretical analysis of currents and voltages for two chosen secondary winding connections is presented in the thesis. Aron configuration has been used for measuring. The measured values are processed and the evaluation of the theoretical presumptions is performed. The measurement confirmed the theoretical presumtions. Based on the data, it is possible to decide which connection of secondary winding can be used for specific unbalanced load.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Pavel Kalina.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058580_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058580_oponent.pdfPosudek oponenta práce269,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058580_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14244

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.