Název: Využití solární energie pro vytápění budov
Další názvy: Building Heating with Solar Energy
Autoři: Aulický, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Majer, Viktor
Oponent: Síťař, Vladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14246
Klíčová slova: Solární energie;solární kolektor;TUV;teplo;vytápění;ohřev;Slunce;zásobník tepla;solární systém;sluneční záření
Klíčová slova v dalším jazyce: Solar energy;solar collector;water heating;heating;Sun;heat storage;solar system;solar radiation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím solární energie pro vytápění budov. V první části je uveden princip vzniku světelného záření a jeho rozdělení. Druhá část se zaměřuje na využití solární energie, kde je uvedeno několik základních aplikací. Dále následuje podrobnější popis jednotlivých komponent solárního systému (kolektor, zásobník tepla, výměníky, čerpadlová skupina, atd.) a popsány různé způsoby provozu. V třetí části jsou zmíněny vybrané firmy zabývající se tímto technickým odvětvím. Ve čtvrté části je samotný návrh solárního systému pro objekt. Návrh zahrnuje výpočet tepelných ztrát budovy, určení solárního potenciálu v okolí a výběr součástí. Dále je určena účinnost kolektorů, jejich počet na střeše, tepelná bilance a solární zisk. Následně je v poslední části zpracováno ekonomické a energetické zhodnocení, kde je provedeno srovnání dvou variant solárních systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with use of solar energy for heating building. The first part contains a principle of light radiation and it's partition. The second part focus on the using of solar energy, mentioning a few basic applications. This is followed by a more detailed description of the individual components of the solar system (solar collector, heat storage, heat exchangers, pump group, etc.) and descibes the different flows. In the third part are mentioned selected companies engaged in this technical branch. The fourth part is the devise of the solar system for selected building. Project contains calculations of heat losses of the building, determination of solar potential in the area and component selection. Followed by calculated efficiency of solar collector, number of unit installed on the roof, and their thermal and solar gain. In the final part is processed economic and energy evalution, which is used to comparison two variants of solar systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Aulicky_Tomas_E11B0005P.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058582_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058582_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058582_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce271,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.