Title: Využití solární energie pro vytápění budov
Other Titles: Building Heating with Solar Energy
Authors: Aulický, Tomáš
Advisor: Majer, Viktor
Referee: Síťař, Vladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14246
Keywords: Solární energie;solární kolektor;TUV;teplo;vytápění;ohřev;Slunce;zásobník tepla;solární systém;sluneční záření
Keywords in different language: Solar energy;solar collector;water heating;heating;Sun;heat storage;solar system;solar radiation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím solární energie pro vytápění budov. V první části je uveden princip vzniku světelného záření a jeho rozdělení. Druhá část se zaměřuje na využití solární energie, kde je uvedeno několik základních aplikací. Dále následuje podrobnější popis jednotlivých komponent solárního systému (kolektor, zásobník tepla, výměníky, čerpadlová skupina, atd.) a popsány různé způsoby provozu. V třetí části jsou zmíněny vybrané firmy zabývající se tímto technickým odvětvím. Ve čtvrté části je samotný návrh solárního systému pro objekt. Návrh zahrnuje výpočet tepelných ztrát budovy, určení solárního potenciálu v okolí a výběr součástí. Dále je určena účinnost kolektorů, jejich počet na střeše, tepelná bilance a solární zisk. Následně je v poslední části zpracováno ekonomické a energetické zhodnocení, kde je provedeno srovnání dvou variant solárních systémů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with use of solar energy for heating building. The first part contains a principle of light radiation and it's partition. The second part focus on the using of solar energy, mentioning a few basic applications. This is followed by a more detailed description of the individual components of the solar system (solar collector, heat storage, heat exchangers, pump group, etc.) and descibes the different flows. In the third part are mentioned selected companies engaged in this technical branch. The fourth part is the devise of the solar system for selected building. Project contains calculations of heat losses of the building, determination of solar potential in the area and component selection. Followed by calculated efficiency of solar collector, number of unit installed on the roof, and their thermal and solar gain. In the final part is processed economic and energy evalution, which is used to comparison two variants of solar systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Aulicky_Tomas_E11B0005P.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFView/Open
058582_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,55 kBAdobe PDFView/Open
058582_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,83 kBAdobe PDFView/Open
058582_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce271,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.