Title: Aplikace numerických metod pro Smart Metering
Other Titles: Numerical methods aplication for Smart Metering
Authors: Janouš, Jiří
Advisor: Krutina, Aleš
Referee: Šnajdr, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14251
Keywords: elektroměr;numerické metody;aproximace;vzorkovací frekvence
Keywords in different language: electricity meter;numerical methods;approximation;sampling frequency
Abstract: Obsahem bakalářské práce je popis způsobů měření práce elektrického proudu, elektroměry pro stejnosměrný proud, činnou a jalovou práci. Dále je popsán způsob aproximace dat numerickými metodami interpolace polynomem, metodou nejmenších čtverců a také numerické metody užitých k výpočtu ploch práce elektrického proudu. Obdélníkovou metodu a lichoběžníkovou metodu. V poslední části dokumentu je srovnání jednotlivých metod.
Abstract in different language: Content of this these describes ways of measuring the work of electrical current, electricity meter for direct current, apparent power and real power. Next is described approximation of data using numerical methods such as polynomial interpolation, as well as numerical methods used to calculate work done by electrical current. Rectangle method and trapezoid method. In last section of this document is described comparison of these methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Janous.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
059510_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,66 kBAdobe PDFView/Open
059510_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,53 kBAdobe PDFView/Open
059510_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.