Název: Klasifikace divokých zvířat v české společnosti: kognitivní přístup
Další názvy: Classification of wild animals in the Czech society: cognitive approach
Autoři: Bláhová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Hejnal, Ondřej
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14260
Klíčová slova: kognitivní antropologie;klasifikace;klasifikační logika;etnovědy;etnobiologie;pile sorting;free listing;kognitivní doména
Klíčová slova v dalším jazyce: cognitive anthropology;classification;classification logic;ethnovědy;ethnobiology;pile sorting;free listing;cognitive domain
Abstrakt: Práce se zabývá kognitivní antropologii. Téma bakalářské práce si klade za cíl blíže pochopit a následně popsat logické klasifikační klíče, podle kterých lidé klasifikují divoká zvířata v české společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou, kde je blíže popsána výše zmíněná disciplína. V druhé části práce hovoříme o výzkumu. V rámci výzkumu jsme hledali odpovědi na otázky zda existují rozdílné klasifikační klíče pro divoká zvířata v české společnosti. Podle čeho se lidé během klasifikace řídí.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the cognitive anthropology. The topic of the thesis aims to further understand and then describe a logical classification key by which people classify animals in Czech society. The work is divided into two parts, a theoretical part which is described in the aforementioned discipline. In the second part we talk about research. In the research, we sought answers to the question of whether there are different classification keys for wild animals in Czech society. How are people in the governing classification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martina_Blahova_2013.pdfPlný text práce305,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova Martina_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce365,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.