Title: Klasifikace divokých zvířat v české společnosti: kognitivní přístup
Other Titles: Classification of wild animals in the Czech society: cognitive approach
Authors: Bláhová, Martina
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Hejnal, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14260
Keywords: kognitivní antropologie;klasifikace;klasifikační logika;etnovědy;etnobiologie;pile sorting;free listing;kognitivní doména
Keywords in different language: cognitive anthropology;classification;classification logic;ethnovědy;ethnobiology;pile sorting;free listing;cognitive domain
Abstract: Práce se zabývá kognitivní antropologii. Téma bakalářské práce si klade za cíl blíže pochopit a následně popsat logické klasifikační klíče, podle kterých lidé klasifikují divoká zvířata v české společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou, kde je blíže popsána výše zmíněná disciplína. V druhé části práce hovoříme o výzkumu. V rámci výzkumu jsme hledali odpovědi na otázky zda existují rozdílné klasifikační klíče pro divoká zvířata v české společnosti. Podle čeho se lidé během klasifikace řídí.
Abstract in different language: The work deals with the cognitive anthropology. The topic of the thesis aims to further understand and then describe a logical classification key by which people classify animals in Czech society. The work is divided into two parts, a theoretical part which is described in the aforementioned discipline. In the second part we talk about research. In the research, we sought answers to the question of whether there are different classification keys for wild animals in Czech society. How are people in the governing classification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina_Blahova_2013.pdfPlný text práce305,33 kBAdobe PDFView/Open
Blahova Martina_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce365,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.