Title: Rituální praktiky u kolektivních sportů
Other Titles: Ritual practices in team sports
Authors: Haumerová, Jitka
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14274
Keywords: rituál;rituální praktiky;sport;kolektivní sport;házená;basketbal;lední hokej;polostrukturovaný rozhovor
Keywords in different language: ritual;ritual practices;sport;team sport;handball;basketball;ice-hockey;semi-structured interviews
Abstract: Cílem této práce je identifikovat a představit rituální aktivity provozované v rámci kolektivních sportů z perspektivy samotných účastníků. Práce je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a analytické. V části práce věnované teoretickým východiskům je čtenář seznámen s problematikou zvoleného tématu. V metodologické části jsou popsány výzkumné metody (polostrukturované rozhovory) a zkoumaný soubor. Analytická část práce představuje výsledky výzkumu a diskuze. Ohniskem zájmu práce jsou názory, postoje, ideje a chování hráčů v oblasti sportovních rituálních praktik.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to identify and introduce ritual activities operated under a collective sports from the perspective of the participants themselves. The work is divided into three parts - theoretical, methodological and analytical. In the part devoted to the theoretical background, the reader is made familiar with the problems of the chosen topic. The methodology section describes the research methods (semi-structured interviews). Furthermore, examined number of handball, basketball and ice-hockey players is described in this section. The analytical part of this thesis presents the results of research and discussion. The main attention is focused on opinions, attitudes, ideas and behavior of players in the field of sports ritual practices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ritualni praktiky u kolektivnich sportu.pdfPlný text práce216,23 kBAdobe PDFView/Open
Haumerova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Haumerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Haumerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce339,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.