Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorJermář, Milancs
dc.contributor.authorLafková, Hanacs
dc.contributor.refereeEgerová, Danacs
dc.date.accepted2014-06-09cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:18Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:18Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-25cs
dc.identifier52375cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14302
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá podnikovou kulturou společnosti Nemocnice Ostrov, jinak také NEMOS PLUS, s. r. o. V práci je provedena strategická analýza společnosti, na jejímž základě vyplynuly silné a slabé stránky společnosti. Tyto byly zohledněny při vybírání optimální strategie vhodné k naplňování strategických cílů společnosti. Zvolená strategie byla dále v práci implementována pomocí nástroje Balanced Scorecard a výstupem byly měřítka, cílového hodnoty a akce vedoucí k naplnění cílů všech perspektiv BSC. V další části práce došlo k propojení strategie podniku s podnikovou kulturou pomocí principů firemní kultury společnosti, byla definována žádoucí forma podnikové kultury a poté vyplynuly základní oblasti kultury vhodné pro další zpracování. Tyto oblasti byly doplněny o aspekty získané analýzou interních procesů a podmínek relevantních pro tvorbu žádoucí formy podnikové kultury. provedenou pomocí modelu struktury kultury Edgara Scheina. Základní aspekty a oblasti byly dále zkoumány pomocí dotazníkového šetření a byl zde porovnán žádoucí obsah firemní kultury, založený na představách top managementu a předchozích analýzách, se stavem podnikové kultury aktuálním a reálným. Zjištěné slabé stránky firemní kultury byly předmětem pro sestavení návrhů k formování stávající podnikové kultury blíže k žádoucímu stavu. Silné stránky společnost při implementaci těchto návrhů podpoří.cs
dc.format109cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpodniková kulturacs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectbalanced scorecardcs
dc.subjectšetřenícs
dc.subjectnávrhcs
dc.titlePodniková kultura vybrané společnosti - její role v implementaci strategiecs
dc.title.alternativeCorporate culture of selected company - its role in implementing the strategyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis focuses on the organizational culture of Nemocnie Ostrov (Ostrov Hospital), also referred to as NEMOS PLUS, s.r.o. The thesis includes a strategic analysis of the company which revealed its strengths and weaknesses. These were incorporated in the selection of an optimal strategy suitable for the fulfillment of corporate strategic goals. The selected strategy has been further implemented in the study using the Balanced Scorecard approach which produced a series of measures, target values and action plans needed for the accomplishment of objectives of all BSC perspectives. The next part of the thesis connects the corporate strategy with the corporate culture using the company's own principles of corporate culture, defines the desired form of corporate culture and identifies basic areas suitable for additional processing. These areas were supplemented with aspects emerging from the analysis of internal processes and conditions relevant for the design of the desired form of corporate culture by employing Edgar Schein's organizational culture model. The basic aspects and areas were then further analyzed with the application of a questionnaire survey allowing for a comparison of the desired status based on the vision of top management and prior analysis with the recent and actual state of corporate culture. The revealed weaknesses formed the basis for a proposed reformation of the current corporate culture towards the desired state. The strengths of the company will support the implementation of the proposals.en
dc.subject.translatedcorporate cultureen
dc.subject.translatedstrategyen
dc.subject.translatedbalanced scorecarden
dc.subject.translatedsurveyen
dc.subject.translatedproposalen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lafkova_2014.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_lafkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce603,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_lafkova_OP.pdfPosudek oponenta práce614,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lafkova.PDFPrůběh obhajoby práce805,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14302

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.