Název: Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy
Další názvy: Motivation of the employees as a significant factor in fulfilment of strategic plan of company's development
Autoři: Matějková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14303
Klíčová slova: strategický záměr;strategické cíle;balanced scorecard;motivace;zaměstnanci
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic plan;strategic targets;balanced scorecard;motivation;employees
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením motivační politiky, v rámci níž je hlavním cílem návrh efektivního motivačního programu, který by vedl k realizaci strategických cílů a podpořil by naplnění strategického plánu firmy. První část je zaměřena na představení společnosti a formulaci strategického záměru včetně stanovených cílů. Za pomoci metodiky Balanced Scorecard jsou strategické cíle rozpracovány do dílčích úkolů. Druhá část je věnována hlavnímu tématu motivace, popisu a analýze využívaných metod a procesů ve firmě. Za pomoci dvou dotazníkových šetření (skóre motivačního potenciálu práce, všeobecného dotazníku motivace) a individuálních pohovorů je stávající motivační politika zhodnocena. Následně je sestaven soubor hlavních úkolů v rámci motivační politiky a navržena metodika pro řízení výkonnosti. V závěru práce jsou identifikována potenciální rizika včetně ekonomického zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the analysis and evaluation of motivational policy. The main objective is to design measures that would lead to the realization of strategic targets and promote fulfillment of the company strategic plan. The first part focuses on an introduction to the company and formulation of the strategic plan, including the objectives. For the Balanced Scorecard of methods there are defined strategic subtasks for monitoring the strategic targets. The second part is devoted to the main topic of motivation, description and analysis of methods and processes in the company. There are two surveys (motivational potential score and general motivation questionnaire) and individual interviews with employees, covering the evaluation of motivation policy. Subsequently, a set of major challenges in the context of motivational policy are outlined, with a methodology for performance management. In conclusion, potential risks are identified, together with an economic evaluation.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matejkova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP822,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_Matejkova Andrea-1.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
DP_matejkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce579,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_matejkova_OP.pdfPosudek oponenta práce638,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejkova_1.PDFPrůběh obhajoby práce786,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14303

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.