Název: Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy
Další názvy: Training and education in the development of the knowledge potential of company
Autoři: Honzíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14312
Klíčová slova: vzdělávání;systém vzdělávání;proces vzdělávání;vzdělávání zaměstnanců;kompetence;znalosti
Klíčová slova v dalším jazyce: education;education system;education process;education of employees;competence;knowledge
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením systému vzdělávání ve společnosti Škoda Electric, a.s. v kontextu strategických cílů a navržením vzdělávacího projektu, vedoucího k naplnění strategických cílů společnosti a podpory znalostního potenciálu. Nejprve je stručně představena společnost, její historie, produktové portfolio a organizační struktura. V druhé kapitole jsou stanoveny strategické cíle a provedena externí a interní analýza. Dle výsledků externí a interní analýzy je stanovena nejvhodnější strategie, kterou si podnik zvolí pro plnění svých cílů. Třetí kapitola je věnována analýze vzdělávání zaměstnanců ve společnosti. Ve čtvrté kapitole je identifikována klíčová skupina zaměstnanců, jejichž úroveň kompetencí je předmětem měření. V páté kapitole je navržen vzdělávací projekt rozvoje kompetencí klíčové skupiny zaměstnanců, který směřuje k naplnění stanovených cílů a rozvoji znalostního potenciálu společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the analysis and the evaluation of education system in Škoda Electric, a.s. company in the context of the strategic goal and designing project of the education, leading to achieving the strategic goals and support of the knowledge potencial. At first the company, its history, portfolio of products and organizational structure are introduced. In the second chapter are set the strategic goal of the company. External and internal analysis is performed in this chapter also. According to the results of the external and internal analysis, the best strategy is chosen to achieve the selected goals. The third chapter is dedicated to analysis of the education of employees in the company. In the fourth chapter the key groups of employees is identified, The level of thein competences is the subject of measurement. In the fifth chapter is designed educational project of competence development of the key group of employees, which head to the achievement of the goals and the development of knowledge potential.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Honzikova.Petra.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_honzikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce631,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_honzikova_OP.PDFPosudek oponenta práce601,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
honzikova.PDFPrůběh obhajoby práce181,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14312

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.