Title: Projekt implementace střednědobého strategického programu organizace
Other Titles: Implementation of Middle-Term Strategic Program into the Organization Project
Authors: Kudrlová, Petra
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Skalický, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14320
Keywords: strategické cíle;analýza prostředí;finanční plán;implementace;analýza rizik;controllingové činnosti
Keywords in different language: strategic objectives;environmental analysis;financial plan;implementation;risk analysis;controlling activities
Abstract: Diplomová práce se zabývá implementací střednědobého strategického programu ve vybrané organizaci. V úvodu práce se věnuje samotné charakteristice podnikatelského subjektu, je zde popsán historický vývoj a současná situace společnosti. Poté je definováno poslání, vize a strategické cíle společnosti. Následuje analýza prostředí, jež vymezují silné a slabé stránky podniku a také příležitosti a hrozby podniku. Součástí diplomové práce je rozpracování strategických cílů do cílů krátkodobých včetně parametrů výkonnosti a strategických činností, které vedou k naplnění cílů. Neméně důležitou částí diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu, jehož obsahem je plán obchodní, plán investiční, plán personální a plán finanční. Na tuto část navazuje analýza rizik, která posuzuje rizikové faktory ohrožující naplnění podnikatelského plánu včetně vytčených cílů. Na závěr diplomové práce jsou určeny parametry controllingových aktivit, které pomohou k bezpečné implementaci podnikatelské plánu během plánovaného období.
Abstract in different language: The subject of the thesis is: implementation of the medium-term strategic program in the selected organization. In the first part is dedicated historical development of the company and its current position on the market. Then are defined mission and strategy of the company. Next was made analysis of the company environment. Then was elaborated development of strategic goals into short-term goals, including performance parameters and strategic actions which lead to the fulfillment of goals. One of another important part is processing of the business plan which includes business, investment, staffing and financial plans. This part is followed by risk analysis, which assesses risk factors and fulfillment of the business plan and goals. In the conclusion are presented controlling activities which will be helpful to achieve implementation of business plan without any problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-KUDRLOVA.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
DP_kudrlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce575,54 kBAdobe PDFView/Open
DP_kudrlova_OP.PDFPosudek oponenta práce576,89 kBAdobe PDFView/Open
kudrlova.PDFPrůběh obhajoby práce192,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.