Název: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Další názvy: Effectivity Assessment of Company Personnel Policy
Autoři: Majerhoferová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14321
Klíčová slova: lidské zdroje;interní procesy;personální politika;výkonnost;strategická analýza;efektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources;internal processes;personnel policy;efficiency;strategic analysis;effectiveness
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a připravenosti personální politiky podniku a má navrhnout zlepšení pro procesy zaměřené na lidské zdroje tak, aby bylo dosaženo zvýšení výkonnosti těchto procesů. Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol, které na sebe navazují. V úvodu je představena celá společnost a popsána její vize, strategie a podnikové cíle pro období 2014 - 2016. V další části dochází k analýzám prostředí, konkretizaci cílů podle BSC a analýze interních procesů se zaměřením na lidské zdroje. V závěru jsou identifikovány cíle pro personální oddělení a navržena opatření pro zvýšení výkonnosti managementu lidských zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis is focused on evaluating the effectiveness and readiness of the company personnel policy. The thesis proposes improvements to the processes aimed at the human resources in order to achieve the increased performance of these processes. The diploma thesis is divided in eight chapters that follow each other. The first part is dedicated to the introduction of the company and describes vision, strategy and business plan for 2014-2016. The next part analyzes company´s environment, specifies goals by BSC and analyzes internal processes with a focus on the human resources. In the conclusion, the thesis identifies main targets for the HR department and proposes the precautions for enhancing the performance of the human resource management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_Majerhoferova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_majerhoferova_VP.PDFPosudek vedoucího práce589,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_majerhoferova_OP.PDFPosudek oponenta práce578,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
majerhoferova.PDFPrůběh obhajoby práce184,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14321

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.