Název: Zkoumání sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy
Další názvy: Research of the social climate of a company as a factor determining its performance
Autoři: Schmidtová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14337
Klíčová slova: sociální klima;výkonnost;stimulační faktor;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: social climate;performance;stimulating factor;project
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zkoumáním sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy. V práci je nejprve vybraný podnik charakterizován a formulován jeho strategický záměr včetně rozboru podnikatelského prostředí a strategické analýzy. Poté následuje teoretické vymezení pojmu sociální klima. Důležitou část této práce tvoří průzkum sociálního klimatu v podniku, který je proveden pomocí dotazníkového šetření. Výstupy průzkumu poukazují na silné a slabé stránky sociálního klimatu. Po vyhodnocení průzkumu jsou určeny stimulační faktory sociálního klimatu. Závěrečná kapitola je zaměřena na návrh projektu, který přispívá ke zlepšení sociálního klimatu podniku tak, aby bylo podpořeno naplnění stanovených cílů.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with the social climate within the company as a factor determining its performance. First chapters deal with the company introduction and characteristics of its strategic plan including business environment analysis and strategic analysis. This is followed by theoretical definition of social climate. The important part of this thesis is the survey of the social climate in the chosen company, which is carried out through created questionnaire. The survey results indicate strengths and weaknesses of the social climate. After the survey evaluation, stimulating factors of the social climate are determined. Final chapter focuses on the project proposal, which contributes to improving the company´s social climate in order to support the achievement of the set goals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Schmidtova.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_schmidtova_VP.pdfPosudek vedoucího práce621,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_schmidtova_OP.pdfPosudek oponenta práce594,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schmidtova.PDFPrůběh obhajoby práce783,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.