Title: Zkoumání sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy
Other Titles: Research of the social climate of a company as a factor determining its performance
Authors: Schmidtová, Kateřina
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14337
Keywords: sociální klima;výkonnost;stimulační faktor;projekt
Keywords in different language: social climate;performance;stimulating factor;project
Abstract: Diplomová práce se zabývá zkoumáním sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy. V práci je nejprve vybraný podnik charakterizován a formulován jeho strategický záměr včetně rozboru podnikatelského prostředí a strategické analýzy. Poté následuje teoretické vymezení pojmu sociální klima. Důležitou část této práce tvoří průzkum sociálního klimatu v podniku, který je proveden pomocí dotazníkového šetření. Výstupy průzkumu poukazují na silné a slabé stránky sociálního klimatu. Po vyhodnocení průzkumu jsou určeny stimulační faktory sociálního klimatu. Závěrečná kapitola je zaměřena na návrh projektu, který přispívá ke zlepšení sociálního klimatu podniku tak, aby bylo podpořeno naplnění stanovených cílů.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the social climate within the company as a factor determining its performance. First chapters deal with the company introduction and characteristics of its strategic plan including business environment analysis and strategic analysis. This is followed by theoretical definition of social climate. The important part of this thesis is the survey of the social climate in the chosen company, which is carried out through created questionnaire. The survey results indicate strengths and weaknesses of the social climate. After the survey evaluation, stimulating factors of the social climate are determined. Final chapter focuses on the project proposal, which contributes to improving the company´s social climate in order to support the achievement of the set goals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Schmidtova.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
DP_schmidtova_VP.pdfPosudek vedoucího práce621,36 kBAdobe PDFView/Open
DP_schmidtova_OP.pdfPosudek oponenta práce594,39 kBAdobe PDFView/Open
Schmidtova.PDFPrůběh obhajoby práce783,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.