Název: Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy
Další názvy: Motivation of employees as a significant factor in fulfilment of strategic plan of company´s development
Autoři: Plas, Petr
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14339
Klíčová slova: motivace;strategický plán;úkoly motivační politiky;analýza rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;strategic plan;tasks of incentive policies;risk analysis
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o zvolení vhodné motivační politiky ve společnosti ManpowerGroup s.r.o. vedoucí k naplnění jejího strategického plánu rozvoje. Nejprve je podnik stručně představen, stanoveno poslání, vize a strategické cíle pro tříleté období. V další části je provedena analýza prostředí a na základě strategické analýzy doporučena vhodná strategie pro naplnění cílů. Následuje charakteristika a zhodnocení současné motivační politiky. V práci je obsažena metodika BSC a strategická mapa sloužící ke sledování požadované výkonnosti organizace se zdůrazněním významu vhodné motivační politiky. V závěru práce jsou navrženy změny motivační politiky vedoucí k naplnění strategického plánu rozvoje společnosti a analyzována případná rizika, která se při realizaci změn mohou vyskytnout.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with selecting appropriate incentive policies at ManpowerGroup s.r.o. leading to the fulfillment of its strategic development plan. At first, the company is briefly introduced, established its mission, vision and the strategic objectives for the three-year period. The next section is an analysis of the environment and based on strategic analysis recommended appropriate strategie to meet the objectives. The following is a description and assessment of the current incentive policies. The thesis contains a methodology BSC and strategic map to monitor the performance required organization emphasizing the importance of appropriate incentive policies. In conclusion, the proposed changes to incentive policies leading to the fulfilment strategic plan for the development the company and analyzed the potential risks that the implementation of changes may occur.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_PLAS_K12N0132P.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_plas_VP.pdfPosudek vedoucího práce655,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_plas_OP.pdfPosudek oponenta práce581,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plas.PDFPrůběh obhajoby práce764,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14339

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.