Title: Občanská práva v Ústavě z roku 1920
Other Titles: Civil rights in Constitution from year 1920
Authors: Melč, Václav
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14374
Keywords: Ústava z roku 1920;ústavní listina;prozatímní ústava;občanská práva;občanské svobody;hlava pátá;Národní shromáždění
Keywords in different language: Constitution of 1920;constitutional charter;interim constitution;civil rights;civil liberties;chapter five;National assembly
Abstract: Téma diplomové práce je "Občanská práva a svobody v Ústavě z roku 1920". Samotná práce je členěna do sedmi částí včetně úvodu a závěru. Vlastní text práce začíná částí druhou, která se věnuje občanským právům a svobodám obecně a obsahuje jejich stručnou charakteristiku a základní členění. Vývoji občanských práv je věnována kapitola třetí, která rozebírá jednotlivé hlavní mezníky v tomto vývoji. Ještě před stěžejní kapitolou je zařazena část shrnující ústavní vývoj mezi lety 1918 a 1920 a rozebírající jednotlivé hlavy Ústavní listiny z roku 1920. Následuje část pátá, která je celá věnována občanským právům a svobodám, jež jsou náplní hlavy páté Ústavní listiny z roku 1920. Samotnou práci uzavírá zamyšlení nad právy rozebranými v hlavě páté.
Abstract in different language: The main theme of the thesis is "Civil Rights and Freedoms in the Constitution of 1920". The thesis is divided into seven sections, including an introduction and a conclusion. The own thesis begins with the second part, which deals with civil rights and liberties in general and includes a brief description and basic structure. The third chapter focuses on the development of civil rights, analyses the different milestones in this development. Before the pivotal chapter there is a summary of constitutional development between 1918 and 1920 which describes the individual heads of the Constitutional Charter of 1920. The whole fifth part is devoted to civil rights and freedoms, which are the subjects of chapter five of the Constitutional Charter of 1920. The thesis itself concludes with consideration of the rights analyzed in chapter five.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Obcanska prava v Ustave z roku 1920 - Vaclav Melc.pdfPlný text práce951,95 kBAdobe PDFView/Open
DP - Melc Vaclav.pdfPosudek vedoucího práce52,8 kBAdobe PDFView/Open
OP - Melc Vaclav.pdfPosudek oponenta práce37,17 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Melc Vaclav.pdfPrůběh obhajoby práce40,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.