Název: Součást věci a příslušenství v právu římském a moderním
Další názvy: Part of things and accessories in roman and modern law
Autoři: Oplová, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Dostalík, Petr
Oponent: Černý, Miroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14379
Klíčová slova: součást věci;věc v právním smyslu;zásada superficies solo cedit;plody věci;užitky věci;obecný zákoník občanský;střední občanský zákoník;občanský zákoník;nový občanský zákoník;součást pozemku
Klíčová slova v dalším jazyce: part of things;thing in the legal subsidiary;principle of superficies solo cedit;fruit of things;benefits of things;general civil code;central civil code;civil code;new civil code;part of the land
Abstrakt: Práce se zabývá rozdílem mezi součástí věci (pars rei) a jejím příslušenstvím (pertinentia) v římském právu a v právu současném, včetně otázky právního postavení užitků a plodů věci od okamžiku jejich oddělení. Pozornost je věnována projevům a aplikaci zásady superficies solo cedit. Součástí práce je také posouzení zpracování problematiky součásti a příslušenství věci v Novém Občanském Zákoníku z perspektivy tradice římského práva.
Abstrakt v dalším jazyce: The study deals with the difference between the part of a thing (pars rei) and its accessories (pertinentia) in Roman and modern law, including the question of the legal status of benefits and fruit of things from the moment of their separation. The attention is devoted to manifestations and application of the principle of superficies solo cedit. The study also includes assessment of processing problems of parts of thing and accessories in the new Civil Code from the perspective of the tradition of Roman law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soucast veci a prislusenstvi v pravu rimskem a modernim.pdfPlný text práce692,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Oplova Ilona.pdfPosudek vedoucího práce36,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Oplova Ilona.pdfPosudek oponenta práce24,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Oplova Ilona.pdfPrůběh obhajoby práce44,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.