Title: Porotní soudnictví
Other Titles: Jury trials
Authors: Moc, Petr
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Podola, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14380
Keywords: porotní soud;Pillersdorfova ústava;los porotců;porota;Leopold Hilsner;Karel Havlíček Borovský
Keywords in different language: jury trial;Pillersdorf Constitution;selection of jurors;jury;Leopold Hilsner;Karel Havlíček Borovský
Abstract: Tato diplomová práce se týká porotního soudnictví a má čtenáře seznámit s touto problematikou. S tímto právním institutem je také samozřejmě spojen i historický vývoj. Proto se v této práci také čtenář dozví něco málo o kolébce porotního soudnictví, kterou je bezesporu Velká Británie a USA. V kapitole o vývoji ve VB a USA jsou představeny také typy porot a možnosti jejich výběru. Dále práce pojednává o porotním soudnictví v českých zemích od 2. poloviny 19. století. Zde je popsán jejich historický vývoj. Od vzniku poroty jako takové, její výběr, hodnocení důkazů, její fungování a i její rozhodování až po její zrušení. V práci jsou také popsány 2 zajímavé případy, jejž se dostaly před porotní soudy. Je to případ Karla Havlíčka Borovského před Pražskou porotou v roce 1848 a nechvalně známý případ Leopolda Hilsnera, který můžeme označit za českou obdobu Drayfusovi aféry. V neposlední řadě jsou v práci uvedeny pozitiva a negativa institutu porotního soudnictví a také rozdílná role advokáta v tomto systému oproti dnešnímu.
Abstract in different language: The theses deals with jury justice and is meant to inform the reader about this issue. Naturally, historical development is related to this legal concept. Thus the study also gives information about the countries where jury justice originated which undoubtedly are Great Britain and the United States of America. The chapter on the development in GB and the USA also presents the types of juries and the ways of selection of the jurou. Further the study focuses on the jury justice in the Czech Lands since the 2nd half of the 19th century. It describes the historical development, starting with the formation of a jury per se, its selection, proof judgment, the functioning, the decision making, to its dissolution. The study also describes two interesting cases judged by jury justice. It is the case of Karel Havlíček Borovský before the Prague jury in 1848, and the infamous case of Leopold Hilsner which can be called the Czech parallel of the Dreyfus affair. And last but not least the study deals with the positives and negatives of jury justice and with the different roles of lawyers in the jury justice system compared to the contemporary one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Porotni soudnictvi - Petr Moc.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
DP - Moc Petr.pdfPosudek vedoucího práce57,71 kBAdobe PDFView/Open
OP - Moc Petr.pdfPosudek oponenta práce121,16 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Moc Petr.pdfPrůběh obhajoby práce38,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.