Název: Institut pachtu v minulosti a přítomnosti
Další názvy: Historical development and present state of the institute of tenancy
Autoři: Hanzl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Krtková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14381
Klíčová slova: pacht;nájem;občanský zákoník;ABGB;pachtýř;propachtovatel;pachtovné;zemědělský;závod
Klíčová slova v dalším jazyce: tenancy;hire;civil code;ABGB;tenant;agricultural;factory
Abstrakt: Tématem diplomové práce je institut pachtu v minulosti a přítomnosti. Pacht je tradičním, historicky zakořeněným a opodstatněným termínem, opírá se nejen o užívání prvorepublikové či z doby rakouského mocnářství, ale jeho kořeny sahají až k samým prvopočátkům evropské právní kultury. Ačkoli je pacht velmi tradiční součástí právního řádu státních útvarů existujících na území Čech a Moravy a byl integrální součástí právní úpravy platné zejména před nástupem komunistického režimu v České republice, za dobu jeho vymístění z právních norem a jazyka práva, nepochybně pozbyl svého jasného významu. Nově jej nalezneme v novém Občanském zákoníku. Z důvodu restituce institutu i pojmu pachtu do českého právního řádu je nepochybně nutno se jím zabývat a pokuset se tak přispět k jeho osvětlení, odstranění obav z jeho použití a napomoci jeho znovuzavedení do běžné právní i hospodářské praxe. Ambicí této práce je představit institut pachtu v jeho historických souvislostech sahajícíh od dějin římského státního zřízení, přes středověké použití až po kodifikace ve velkých evropských kodexech jako je Code Civil či ABGB, až do současnosti a prezentovat jej jako standartní součástí výbavy občanského práva. Renesance pachtu jako tradničního a v zásadě nepřetržitě používaného právního institutu, ačkoli tak nebyl vždy nominálně označován, je stěžejním motivem této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is an historical development and present state of the institute of tenancy. Tenancy is a traditional, historically institute for us, used on the use of in the first republic or from the time of the Austria empire. Although tenancy is a very traditional part of the law existing state formations on the territory of Bohemia and Moravia, and was an integral part of the rules in force in particular, before the advent of the communist regime in the Czech republic. Because of restitution Institute and the concept of tenancy in the Czech law is undoubtedly needs to be addressed in an attempt to contribute to its lighting, eliminating concerns of its use and help its reintroduction into common legal and economic practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Hanzl -Institut pachtu v minulosti a pritomnosti - Diplomova prace.pdfPlný text práce913,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hanzl Martin.pdfPosudek vedoucího práce38,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hanzl Martin.pdfPosudek oponenta práce37,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hanzl Martin.pdfPrůběh obhajoby práce39,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.