Title: Institut pachtu v minulosti a přítomnosti
Other Titles: Historical development and present state of the institute of tenancy
Authors: Hanzl, Martin
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Krtková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14381
Keywords: pacht;nájem;občanský zákoník;ABGB;pachtýř;propachtovatel;pachtovné;zemědělský;závod
Keywords in different language: tenancy;hire;civil code;ABGB;tenant;agricultural;factory
Abstract: Tématem diplomové práce je institut pachtu v minulosti a přítomnosti. Pacht je tradičním, historicky zakořeněným a opodstatněným termínem, opírá se nejen o užívání prvorepublikové či z doby rakouského mocnářství, ale jeho kořeny sahají až k samým prvopočátkům evropské právní kultury. Ačkoli je pacht velmi tradiční součástí právního řádu státních útvarů existujících na území Čech a Moravy a byl integrální součástí právní úpravy platné zejména před nástupem komunistického režimu v České republice, za dobu jeho vymístění z právních norem a jazyka práva, nepochybně pozbyl svého jasného významu. Nově jej nalezneme v novém Občanském zákoníku. Z důvodu restituce institutu i pojmu pachtu do českého právního řádu je nepochybně nutno se jím zabývat a pokuset se tak přispět k jeho osvětlení, odstranění obav z jeho použití a napomoci jeho znovuzavedení do běžné právní i hospodářské praxe. Ambicí této práce je představit institut pachtu v jeho historických souvislostech sahajícíh od dějin římského státního zřízení, přes středověké použití až po kodifikace ve velkých evropských kodexech jako je Code Civil či ABGB, až do současnosti a prezentovat jej jako standartní součástí výbavy občanského práva. Renesance pachtu jako tradničního a v zásadě nepřetržitě používaného právního institutu, ačkoli tak nebyl vždy nominálně označován, je stěžejním motivem této práce.
Abstract in different language: The topic of the thesis is an historical development and present state of the institute of tenancy. Tenancy is a traditional, historically institute for us, used on the use of in the first republic or from the time of the Austria empire. Although tenancy is a very traditional part of the law existing state formations on the territory of Bohemia and Moravia, and was an integral part of the rules in force in particular, before the advent of the communist regime in the Czech republic. Because of restitution Institute and the concept of tenancy in the Czech law is undoubtedly needs to be addressed in an attempt to contribute to its lighting, eliminating concerns of its use and help its reintroduction into common legal and economic practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Hanzl -Institut pachtu v minulosti a pritomnosti - Diplomova prace.pdfPlný text práce913,27 kBAdobe PDFView/Open
DP - Hanzl Martin.pdfPosudek vedoucího práce38,28 kBAdobe PDFView/Open
OP - Hanzl Martin.pdfPosudek oponenta práce37,43 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Hanzl Martin.pdfPrůběh obhajoby práce39,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.