Název: Právní kontinuita Československé republiky (1938-1945)
Další názvy: The legal continuity of the Czechoslovak Republic (1938-1945)
Autoři: Vacek, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14384
Klíčová slova: dekretální normotvorba prezidenta republiky;prozatímní státní zřízení;prezident republiky;mnichovská dohoda;Košický vládní program;transfer německého a maďarského obyvatelstva
Klíčová slova v dalším jazyce: decree competence of president of republic;provisional government;president;munich agreement;Košice government programme;transfer of german and hungarian inhabitans
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o dekretální normotvorbě prezidenta republiky v období druhé světové války a krátce po ní. Autor rozčlenil práci celkem do 5 kapitol. První kapitola slouží jako úvod do situace před vyhlášením prozatímního státního zřízení. Druhé kapitola pojednává o orgánech prozatimního státního zřízení. Ve třetí kapitole autor popisuje způsob vydávání dekretů obecně a v poslední, čtvrté kapitole, je uveden povšechný výčet vydaných dekretů.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis deals with the decree competence of the President of the Republic during the World War II period and shorthly afterwards. Author divided the work into five chapters. The first chapter serves as an introduction to the situation before the publication of the provisional state system. The second chapter discusses the bodies of the Provisional Constitutional Order. In the third chapter the author describes the method of issuing decrees in general and in the last, the fourth chapter is given broad list of decrees issued
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Ales Vacek.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Vacek Ales.pdfPosudek vedoucího práce80,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Vacek Ales.pdfPosudek oponenta práce35,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Vacek ALes.pdfPrůběh obhajoby práce43,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.