Title: Právní kontinuita Československé republiky (1938-1945)
Other Titles: The legal continuity of the Czechoslovak Republic (1938-1945)
Authors: Vacek, Aleš
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14384
Keywords: dekretální normotvorba prezidenta republiky;prozatímní státní zřízení;prezident republiky;mnichovská dohoda;Košický vládní program;transfer německého a maďarského obyvatelstva
Keywords in different language: decree competence of president of republic;provisional government;president;munich agreement;Košice government programme;transfer of german and hungarian inhabitans
Abstract: Diplomová práce pojednává o dekretální normotvorbě prezidenta republiky v období druhé světové války a krátce po ní. Autor rozčlenil práci celkem do 5 kapitol. První kapitola slouží jako úvod do situace před vyhlášením prozatímního státního zřízení. Druhé kapitola pojednává o orgánech prozatimního státního zřízení. Ve třetí kapitole autor popisuje způsob vydávání dekretů obecně a v poslední, čtvrté kapitole, je uveden povšechný výčet vydaných dekretů.
Abstract in different language: My diploma thesis deals with the decree competence of the President of the Republic during the World War II period and shorthly afterwards. Author divided the work into five chapters. The first chapter serves as an introduction to the situation before the publication of the provisional state system. The second chapter discusses the bodies of the Provisional Constitutional Order. In the third chapter the author describes the method of issuing decrees in general and in the last, the fourth chapter is given broad list of decrees issued
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ales Vacek.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
DP - Vacek Ales.pdfPosudek vedoucího práce80,47 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vacek Ales.pdfPosudek oponenta práce35,35 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vacek ALes.pdfPrůběh obhajoby práce43,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.