Název: Okresní soudy a advokacie na Chomutovsku v letech 1918- 1948
Další názvy: District courts and the legal profession in Chomutov in the years 1918-1948
Autoři: Formanová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Krtková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14396
Klíčová slova: soudnictví;advokacie;první republika;protektorát;soudce;advokáti;Chomutov;okresní soud;úřední soud;Mimořádný lidový soud v Mostě
Klíčová slova v dalším jazyce: judiciary;advocacy;first republic;protectorate;judge;advocates;Chomutov;district court;official court;Extraordinary general court in Most
Abstrakt: Práce podrobně pojednává o právních předpisech, které upravují výkon advokacie a s tím spojené podmínky výkonu tohoto povolání během první republiky. Rozebírá prudkou změnu právní úpravy tohoto povolání v důsledku přijetí Mnichovské dohody, jež zapříčinila odtržení sudetské oblasti od zbytku území československého státu.Krátce je pojednáno též o historii Chomutova. Jsou popsány osudy advokátů a změny v právní úpravě, které nastaly na území Protektorátu Čechy a Morava vyhlášeného v březnu 1939. Podobně jako v případě advokacie, je též postupováno u soudnictví. Je rozebrána právní úprava a podmínky výkonu tohoto povolání, včetně změn, které nastaly v důsledku historických událostí.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is deailing in detail with legislation concerning legal practise and conditions of this practise during the first republic and drasticThere is dealing with sharp change legislation this profesion consequently acceptating Munich agreement, which caused separating of disassembly territory (together with another territory) from Czechoslovakia.It describes fates of advocates who lived there and changes in legislation which were caused by aforementioned historical events.There is in detail dealing with history of judicial institutions which were formed and disturbed in this area, possibly in the district of Regional Court in Most. In short is dealing about the history of Chomutov.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-NikolaFormanova.pdfPlný text práce8,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Formanova Nikola.pdfPosudek vedoucího práce49,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Formanova Nikola.pdfPosudek oponenta práce38,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Formanova Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce48,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14396

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.