Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetrlíková, Jarmila
dc.contributor.authorJelínková, Ivona
dc.date.accepted2014-08-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:44:28Z-
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:44:28Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier56301
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14436
dc.description.abstractTato bakalářská práce zkoumá konkurenci modálních sloves moci/mohl a jejich opisné formy být schopen. Cílem práce je provést výzkum těchto modálních sloves, které vyjadřují jistotní a dispoziční modalitu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá studiem odborné literatury týkající se sloves a jejich gramatických kategorií. Největší část je věnována popisu modality a jejich jednotlivých druhů. Modální slovesa can, could a to be able to jsou popsána podle druhů významů modality a jejich jednotlivých významů, konkrétně možnosti (possibility), schopnosti (ability) a dovolení (permission). V jednotlivých kapitolách jsou tyto významy popsány a ilustrovány na jednotlivých příkladech. V závěru teoretické části práce popisuje rozdíly a podobnosti slovesa can a may, protože se jejich významy mohou v některých situacích překrývat. Vlastní analýza výskytu modálních sloves can, could a jeho opisných forem to be able to byla popsána na základě excerptů, které byly vybrány náhodně a metod, kterými byly zkoumány. V analýze byly objasněny všechny dostupné poznatky uvedených modálních sloves. Výskyt modálních sloves podle jejich individuálních významů možnosti, schopnosti a dovolení byly zkoumány na 156 příkladech. Výsledkem zkoumání sloves can a could se došlo k závěru, že se vyskytují ve všech třech významech a jsou obsaženy jak v modalitě jistotní, tak i dispoziční. Opisná forma to be able to se vyskytuje pouze s významem schopnosti a je spojena pouze s modalitou dispoziční. V poslední části bakalářské práce byly shrnuty všechny výsledky analýzy, které se týkaly četnosti výskytu jednotlivých modálních sloves, v závislosti na jistotní a dispoziční modalitě. Modální slovesa can, could a opisná forma to be able to se vyskytuje v 38 příkladech v závislosti na jistotní modalitě a 118 příkladů je závislých na dispoziční modalitě. Závěry byly vyvozeny na základě prostudované odborné literatury a následovně provedené analýzycs
dc.format38 s. (67 800 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56301-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodální slovesacs
dc.subjectmodalitacs
dc.subjectjistotní modalitacs
dc.subjectdispoziční modalitacs
dc.subjectmocics
dc.subjectmohlcs
dc.subjectbýt schopencs
dc.titleKonkurence modálního slovesa moci/mohl a jeho opisná forma být schopen.cs
dc.title.alternativeThe competition of modal auxiliary can/ could and its periphrastic form to be able to...en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis examines the competition of the modal verb can/could and its periphrastic form to be able to. The aim is to carry out research of these modal verbs that express epistemic and deontic modality. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with modality and types of modality. Modal verbs can, could and to be able to are described according to the sense of modality and their individual meanings, possibility, ability and permission. In the analysis all practical knowledge of occurrence of modal verbs can, could and to be able to were clarified according to their individual meanings possibility, ability and permission of 156 examples. The last chapter summarizes all the results of the analysis, which concerned the occurrence of modal verbs can/could and to be able to in their individual meanings and types of modality and then the frequency of modal verbs, depending on the epistemic and deontic modality.en
dc.subject.translatedmodal verbsen
dc.subject.translatedmodalityen
dc.subject.translatedepistemic modalityen
dc.subject.translateddeontic modalityen
dc.subject.translatedcanen
dc.subject.translatedcoulden
dc.subject.translatedto be able toen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jelinkova 2014.pdfPlný text práce216,61 kBAdobe PDFView/Open
Jellinkova V.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova O.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova P.pdfPrůběh obhajoby práce293,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.