Title: Pravicový extrémismus v České republice a jeho didaktická aplikace ve výuce občanské výchovy na základních školách
Other Titles: Far-right politics in Czech republic and its didactical application in civics education on elementary schools
Authors: Jandová, Magdaléna
Advisor: Tesař, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14459
Keywords: pravicový extremismus;extremismus;rasismus;radikalismus;didaktika
Keywords in different language: far right extremism;extremism;racism;radicalism;didactic
Abstract: Téma této diplomové práce je Pravicový extremismus v České republice a jeho didaktická aplikace ve výuce občanské výchovy na základních školách. Žijeme ve společnosti, kde se projevy pravicového extremismu vyskytují velmi často, především ve formě rasismu, což je velmi znepokojující. Cílem práce je aplikovat tuto problematiku ve výuce na základní škole. Práce by měla sloužit jako podklad pro učitele, ale také jako výukový materiál pro žáky, kteří zde naleznou potřebné informace, které jim napomohou k pochopení práce a k rozvíjení jejich kompetencí. Práce by měla také posloužit jako určitá prevence proti extremistickému chování u žáků. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, které souvisí s tématem. Vymezeny jsou zde pojmy jako extremismus, rasismus, radikalismus apod. Dále je zde kráce popsán vývoj extrémní pravice v Čechách a jsou zde představeny vybrané subjekty ultrapravice. V praktické části se náchází 5 příprav na vyučovací hodiny, které byly prakticky využity na základní škole v Klášterci nad Ohří. Po každé hodině následuje její podrobný popis a zhodnocení. Cílem práce bylo aplikovat látku ve výuce na základní škole. Cíl byl splněn, žáci si osvojili několik nových pojmů a zábavnou formou se dozvěděli spoustu důležitých informací, které jim budou užitečné nejen v jejich studiu, ale i v běžném životě.
Abstract in different language: A topic of this dissertation is Far-right politics in Czech Republic and its didactical application in civics education at elementary schools. We're living in a society where far-right politics manifestation appears very often, especially in a form of racism, which is very disturbing. The goal is to apply these issues in the civics education at elementary school. This thesis should serve as an example for teachers, but also as an educational material for students, who can find the information to help them understand the problems and to develop their competence. This thesis should also serve as prevention against extremist behaviour of students. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with defining basic terms related to this topic, such as extremism, racism, radicalism etc. There is also a brief look into the development of the far-right politics in the Czech Republic and some subjects of ultra-right politics. In the practical part, there are five worksheets for classes that have been practically used in the elementary school in Klášterec nad Ohří. There is a detailed description and evaluation after every class. The goal was to apply this matter in the education at elementary school. The goal was fulfilled, the students learned new terms and a lot of important information in an entertaining way, which will be useful not only for their studies, but also for their lives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JANDOVA_DP.pdfPlný text práce8,07 MBAdobe PDFView/Open
Jandova V.pdfPosudek vedoucího práce782,09 kBAdobe PDFView/Open
Jandova O.pdfPosudek oponenta práce588,56 kBAdobe PDFView/Open
Jandova P.pdfPrůběh obhajoby práce168,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.