Title: Deutsche und tschechische Industrie- und Handelskammern als Unterstützer der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Charakteristik ihrer Tätigkeit in Westböhmen und Bayern.
Other Titles: German and Czech Chambers of Commerce and their support of the cross-border cooperation: Description of activities of Chambers of Commerce in the Region of Pilsen and Federative Republic of Bavaria
Authors: Holmanová, Sandra
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Heitz, Gisela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14474
Keywords: Německá hospodářská komora;Česká hospodářská komora;Německo;Česká republika;Plzeň;Horní Falc;přeshraniční spolupráce
Keywords in different language: German chamber of commerce;Czech chamber of commerce;Germany;Czech republic;Pilsen;Upper Palatinate;crossborder cooperation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hospodářských a průmyslových komor na české a německé straně a jejich přeshraniční spolupráce, která je zkoumána na příkladu dvou regionů Horní Falce a Plzeňského kraje. První kapitola práce pojednává o hospodářských a průmyslových komorách v České republice a v Německu, zatímco druhá kapitola se zabývá přímo představením regionů a jejich hospodářských a průmyslových komor. Stěžejní část této kapitoly je přeshraniční spolupráce těchto dvou zmíněných regionů a jejich hospodářských a průmyslových komor. Následující a poslední kapitola pojednává o konkrétním příkladu této spolupráce a to o projektu "Wir sind Europa!".
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the industrial and economic Chambers of commerce of the German and Czech sides and their cross-border cooperation which is being researched on the example of two regions of the Upper Palatinate and the Pilsen Region. The first chapter deals with the economic and industrial chambers in the Czech Republic and Germany, while the second chapter deals with the direct introduction of regions and their economic and industrial chambers. The main part of this chapter is the cross-border cooperation between the two mentioned regions and their economic and industrial chambers. The following and final chapter discusses the specific example of this cooperation and that is the project "Wir sind Europa".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Sandra_Holmanova.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce1,71 MBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce839,62 kBUnknownView/Open
ObhajobaPrůběh obhajoby práce426,09 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.