Title: Visionen eines vereinten Deutschlands in den Reden deutscher Bundeskanzler. Analyse ausgewählter Texte.
Other Titles: Visions of a united Germany in the speeches of German Chancellors. Analysis of selected texts.
Authors: Rubáš, Michal
Advisor: Heitz, Gisela
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14485
Keywords: Německo;sjednocení Německa;projev;analýza projevů;spolkový kancléř;Západní Německo;Východní Německo;Konrad Adenauer;Kurt Georg Kiesinger;Willy Brandt;Helmut Kohl
Keywords in different language: Germany;united Germany;the speech;the analysis of speeches;German Chancellor;West Germany;East Germany;Konrad Adenauer;Kurt Georg Kiesinger;Willy Brandt;Helmut Kohl
Abstract: Téma bakalářské práce se nazývá "Vize sjednoceného Německa v projevech říšských kancléřů". Jedná se o analýzu vybraných projevů spolkových kancléřů z období mezi lety 1949 a 1989, tedy z období, kdy bylo Německo rozděleno na dvě části. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole se zabývám historií Německa od konce druhé světové války a poté zvlášť rozebírám situaci ve Spolkové Republice Německo a v Německé Demokratické Republice od roku 1949 až do roku 1990, kdy byly oba státy opět sjednoceny. V další kapitole se dostávám již k hlavnímu tématu práce, a tím je analýza vybraných projevů. Vybral jsem dohromady 6 projevů od 4 kancléřů. Každého kancléře nejdříve krátce uvedu a popíši jeho život a poté již analyzuji projevy. Rozbor každého proslovu má tři části. První část představuje úvod, ve kterém popisuji, při jaké příležitosti byl projev uskutečněn. Dále se jedná o obsahovou stránku, ve které hledám především vize sjednocení, a o stránku jazykovou, ve které zkoumám použitý jazyk. Poslední kapitolu tvoří shrnutí, ve kterém se snažím jednotlivé projevy a v nich uvedené vize porovnat. Na konci práce jsou vloženy přílohy, jimiž jsou právě použité proslovy.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is "Visions of united Germany in the speeches of German Chancellors". It is an analysis of selected speeches of the German Chancellors from the period from 1949 to 1989, that means from the period, in which Germany was divided into two parts. The tesis consist of three main chapters. In first chapter I describe the history of Germany since the end of the Second World War and then I analyse separately the situation in West Germany and in East Germany between 1949 and 1990, when Germany was united. In next chapter I come to the main part of the tesis and that is the analysis of the chosen speeches. I chose in total 6 speeches from 4 Chancellors. First, I present each Chancellor and describe his life and then I finally analyse the speeches. The analysis has three main parts : the first part is introduction of the occassion in which the speech was realised. Then I analyse the content, in which I mainly look for the visions of united Germany and the linguistic style of the speech. The last chapter is the summary of the speeches, in which I try to compare the speeches and the visions. The speeches can be found in the appendixes of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal Rubas - BP.pdfPlný text práce488,42 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce916,09 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce701,02 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce417,1 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.