Title: Návrh a realizace šablon v redakčním systému Joomla
Other Titles: The design and realization of temlates in CMS Joomla
Authors: Vaník, Michael
Advisor: Přibáň, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14504
Keywords: redakční systém;Joomla!;šablona;tvorba šablon;HTML;CSS;PHP
Keywords in different language: CMS;Joomla!;template;creating of template;HTML;CSS;PHP
Abstract: Bakalářská práce je věnována redakčním systémů, především systému Joomla!. Jedná se o popis základních částí, možností využití a postupu při instalaci. Podstatná část práce obsahuje návod, jak vytvořit vlastní šablonu. Jsou zde uvedeny jednotlivé kroky realizace od grafického návrhu až po instalaci. Jde zejména o popis struktury, základních souborů a potřebných kódů. Veškeré kroky jsou psány tak, aby byly pochopitelné i pro laiky. Práce je doplněna užitečnými obrázky pro snadnější orientaci v daném tématu. Vlastní šablona nabízí uživateli téměř neomezené možnosti co se vzhledu i funkčnosti týče. Aplikace vytvořené šablony je velmi jednoduchá, postačí několik kliknutí myší a web má zcela nový vzhled. Při tvorbě vlastní šablony není uživatel nijak omezen a může se ubírat k určitému vzhledu a rozvržení. Pokud je potřeba doplnit další funkce, je možné aplikovat nespočet rozšíření, nebo vytvořit vlastní.
Abstract in different language: The bachelor thesis is devoted to content management systems, particular the system Joomla. This is the description of the basic parts, uses and how to install. A significant part of the work includes instructions how to create a custom template. There are specific steps realizations from graphic design to the installation. This is particularly the description of the structure, the basic files and scope of the necessary codes. All steps are written so that they are understandable for beginners. The work is supplemented by useful images for easier orientation in the topic Custom template offers to the user almost unlimited possibilities about design and functionality. Applications created template is very simple, only need a few clicks of the mouse and the website has a completely new look. In the creation own templates the user is not limited and can take a certain look and layout. If you need to add other features can be applied to countless extensions, or create your own.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vanik 2014.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Vanik - hod..pdfPosudek vedoucího práce80,08 kBAdobe PDFView/Open
Vanik - opon..pdfPosudek oponenta práce97,53 kBAdobe PDFView/Open
Vanik - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.