Title: Tradice a zvyky ve svátečním okruhu judaismu a křesťanství: Komparační analýza.
Other Titles: Traditions and customs in festive circuit of Judaism and Christianity: Comparative analysis.
Authors: Janík, Andrej
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14558
Keywords: Roš ha-šana;Jom kipur;Sukot;Chanuka;Purim;Pesach;Šavuot;šabat;Nový rok;dožínky;Vánoce;Masopust;Velikonoce;letnice;neděle;judaismus;křesťanství;svátky;tradice;zvyky
Keywords in different language: Rosh Hashanah;Yom Kippur;Sukkot;Hanukkah;Purim;Passover;Shavuot;Sabbath;New year;harvest Festival;Christmas;carnival;Easter;pentecost;sunday;judaism;christianity;feasts;tradition;habits
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena na dvě úvodní a sedm hlavních kapitol. První úvodní kapitola popisuje judaismus, zatímco druhá úvodní kapitola popisuje křesťanství. Obě kapitoly se zaměřují na základní informace o uvedených náboženstvích - na jejich původ a princip víry, na jejich písemnou tradici, významné symboly, pojetí času a na důležité rituály a svátky. Poté následuje sedm hlavních kapitol, které jednotlivě popisují dva svátky, kde první reprezentuje judaismus a druhý křesťanství. Konkrétně se jedná o následující svátky: Roš ha-šana a Nový rok, Sukot a Dožínky, Chanuka a Vánoce, Purim a Masopust, Pesach a Velikonoce, Šavuot a Letnice, šabat a neděle. Práce se zaměřuje na informace o původu těchto svátků, jejich vývoji, o významu jejich názvů, průběhu jejich slavení, o symbolech, které jsou pro ně charakteristické. V závěru každé kapitoly se práce zaměřuje na vzájemné srovnání obou svátků, v němž poukazuje na jejich případné shody i vzájemné odlišnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis is divided into two introductory chapters and seven main chapters. The first introductory chapter describes the religion of Judaism and the second introductory chapter describes the Christian religion. Both of these chapters focuses on basic information about the advertised religions on their origin and principle of faith, on their written tradition, important symbols, concepts of time and important rituals and feasts. This is followed by seven main chapters that individually describe two feasts, where first represents Judaism and second Christianity. Specially, the following feasts are: Rosh Hashanah and the New Year, Sukkot and Harvest Festival, Hanukkah and Christmas, Purim and Carnival, Passover and Easter, Shavuot and Pentecost, Sabbath and Sunday. This work focuses on information about origin of this feasts, development, interpretation of their names, the course of their celebration and symbols, which are characteristic for them. Finally, each chapter is devoted to the mutual comparison of both feasts, where highlights their potential consensus and mutual differences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Andrej Janik.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
janik_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce112,46 kBAdobe PDFView/Open
janik_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce112,01 kBAdobe PDFView/Open
O_janik.pdfPrůběh obhajoby práce80,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.