Title: Srovnání témat naší a evropské kinematografie - Česká nová vlna a Francouzská nová vlna
Other Titles: Topic Comparison of Ours and European Cinema - Czech New Wave and French New Wave
Authors: Löfler, Michal
Advisor: Kastner, Jan
Referee: Ševčík, Miloš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14560
Keywords: film;evropská kinematografie;česká nová vlna;francouzská nová vlna;Nikdo mne nemá rád;U konce s dechem;Lásky jedné plavovlásky;Sedmikrásky
Keywords in different language: movie;european cinema;czech new wave;french new wave;Nobody loves me;Breathless;Loves of blonde;Daisies
Abstract: Šedesátá léta dvacátého století jsou významným přínosem pro kulturu a umění obecně. Cílem této práce je poskytnout komplexní informace o hnutí s označením nová vlna, se zaměřením na Čechy a Francii a na konkrétní rozbory snímků vznikajících v tomto období a v těchto zemích. Obsahuje obecnou část, kde jsou nastíněny společenské podmínky pro vznik obou vln. Následně jsou také shrnuty obecné znaky, jak francouzské nové vlny, tak české nové vlny. V praktické části obsahuje práce rozbor čtyř reprezentativních filmů, jejichž výběr byl dostatečně zdůvodněn. Jedná se o snímky Nikdo mne nemá rád režiséra Francoise Truffauta, U konce s dechem režiséra Jeana-Luca Godarda, Lásky jedné plavovlásky režiséra Miloše Formana a Sedmikrásky režisérky Věry Chytilové. Analýza vybraných filmů vyústí v komparaci, která porovnává nejen vybrané snímky, režisérské styly, ale i obě vlny.
Abstract in different language: The sixties of the twentieth century are an important contribution to the culture and the arts in general. The aim of this thesis is to provide comprehensive information on the movement labeled as a New Wave, with a focus on Czech Republic and France, and particular analysis of films produced in this period and in these countries. It contains a general part, which outlines the social conditions for the formation of both waves. Then, general features of both the French New Wave and the Czech New Wave are summarized. The practical part of the thesis contains an analysis of four representative films, selection of which was sufficiently justified. These are the films: The 400 Blows directed by François Truffaut, Breathless by Jean-Luc Godard, Loves of a Blonde directed by Miloš Forman and Daisies by Věra Chytilová. The analysis of selected films will result not only in a comparison of selected films and directorial styles but also in a comparison of both waves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Srovnani temat nasi a evropske kinematografie Lofler.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
lofler_kastner.pdfPosudek vedoucího práce186,78 kBAdobe PDFView/Open
lofler_sevcik.pdfPosudek oponenta práce194,14 kBAdobe PDFView/Open
O_lofler.pdfPrůběh obhajoby práce81,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.