Title: Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera
Other Titles: Karl Raimund Popper´s critical rationalism
Authors: Kraus, Pavel
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Havlík, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14570
Keywords: Karl Raimund Popper;kritický racionalismus;kritika;falsifikace;hypoteticko-dedukční model poznání;koroborace;verisimilitude;novopozitivismus;indukční metoda
Keywords in different language: Karl Raimund Popper;critical rationalism;criticism;falsification;hypothetic deductive method;corroborate;verisimilitude;newpositivism;induction method
Abstract: Práce je zaměřena na studium kritického racionalismu v díle Karla Raimunda Poppera. V jeho stručném životopisu jsou naznačeny klíčové okamžiky Popperova filosofického směřování ke kritickému racionalismu. Pozornost je věnována základním myšlenkám a principům Popperovy filosofie - kritiky induktivní metodologie dále pak pojmům falzifikace, koroborace, verisimilitude, hypoteticko dedukční metodě. Rozebírány jsou vlivy filosofického prostředí, které formovalo Popperovy názory novopozitivistů a Vídeňského kruhu. Uvedení stručné historie vlivu induktivismu ve vědecké metodologii je doplněno o Popperovy výhrady a kritiku indukce. V souvislosti s Popperovou teorií poznání světa je zmíněna je i jeho koncepce tří světů a evoluční model poznání. Další část práce je věnována expozici kritiky a návrhů na změny v Popperově filosofii z řad stoupenců i odpůrců kritického racionalismu. V závěru pak následuje zamyšlení nad odkazem Karla Poppera a jeho vlivem na filosofii vědy i nad odrazem kritického racionalismu v běžném životě.
Abstract in different language: The thesis is focused on a research of Critical rationalism in work of Karl Raimund Popper. In a short biography are implied the most important moments directing him towards his theory of Critical rationalism. An attention is given to basic thoughts and principles of Popper's philosophy the critics of an inductive methodology and then concepts of falsification, corroborate, verisimilitude and hypothetic deductive method. In the thesis are analyzed influences of philosophical surroundings, which formed Popper's ideas newpositivism and Vienna circle. After a short introducing of inductivism influences in a scientific methodology are shown Popper's objections and his criticism towards the inductivism itself. In a relation with Popper's theory of the world cognition is also mentioned his conception of the three worlds and his evolution model of cognition. Next part of the thesis is devoted to critics of Popper; attempts to make changes in his philosophy by followers and also by opponents of Popper's Critical rationalism. In a conclusion follows reflection of Karl Popper's legacy and his influence on a philosophy of science, as well as is mentioned a reflection of the Critical rationalism in a common life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavel Kraus EKS 2014.pdfPlný text práce550,33 kBAdobe PDFView/Open
kraus_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce94,65 kBAdobe PDFView/Open
kraus_havlikV.pdfPosudek oponenta práce163,68 kBAdobe PDFView/Open
O_kraus.pdfPrůběh obhajoby práce88,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.