Title: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - význam a uplatnění právních a finančních aspektů
Other Titles: Employment of people with disabilities - the meaning and application of legal and financial aspects
Authors: Műllerová, Lucie
Advisor: Červený, Josef
Referee: Šavlová, Markéta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14574
Keywords: OZP;postižení;trh práce;legislativa;podnikatelský subjekt
Keywords in different language: PWD;disability;labor market;legislation;business subject
Abstract: V diplomové práci na téma ?Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ? význam a uplatnění právních a finančních aspektů? je vysvětlen a popsán teoretický rámec zaměstnávání OZP spolu s jeho hlavními principy, východisky a definicí základních pojmů vážících se k tomuto tématu. Zaměstnávání OZP umožňuje alternativní způsob vynakládání státních peněžních prostředků ve formě dotací a sociálních dávek a v neposlední řadě možnost zařazení OZP do běžného života. Pro jasné a přehledné pochopení celého systému zaměstnávání OZP byly zvoleny praktické ukázky na třech vybraných podnikatelských subjektech, čímž vyjádřila jejich jednotlivé možnosti a plynoucí výhody. Pro porovnání s jinými evropskými zeměmi autorka zvolila analýzu podmínek ve vybraných zemí EU, které následně byly porovnány s ČR. Stěžejní část práce je zaměřena na výzkum u podnikatelských subjektů k zaměstnávání OZP. Výzkum byl proveden za pomoci dotazníkového šetření u sta podniků v ČR. Na základě zjištěných informací byla zmapována celková situace zaměstnávání OZP v ČR, navrženy možnosti, jak lépe začleňovat OZP do běžného života pomocí zaměstnávání. Závěrem byl proveden výhled do budoucnosti.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to explain the theoretical framework of PWD employment along with its main principles, background and definition of basic terms related to this theme. It will show how, by employing a disabled person, state funds such as grants and social benefits can be allocated diversely, giving PWD a chance of being included into everyday life. Practical demonstrations on three selected business entities will provide clear and concise understanding of wohle system of PWD employment. In order to make a comparison, analysis of the conditions in selected EU countries were compared to those in the Czech Republic. The main focus of the project is to find out the attitudes of business entities towards PWD employment. This was done through research based on questionnaire distributed to one-hundred companies in the Czech Republic. The wohle situation of PWD employment in the Czech Republic was outlined on the basis of the findings. The proposals were made on the best way ho to integrate PWD into everyday life with a help of employment. In conclusion, the future outlook of PWD employment was carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lucie Mullerova.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
pv mullerova.PDFPosudek vedoucího práce593,18 kBAdobe PDFView/Open
op Mullerova.PDFPosudek oponenta práce454,8 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova.PDFPrůběh obhajoby práce228,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.