Title: Krajinně-ekologické hodnocení venkovských sídel v obci Bolešiny
Other Titles: Landscape Ecological Assessment of Rural Settlements in the Municipality Bolešiny
Authors: Krátká, Daniela
Advisor: Kopp, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14693
Keywords: krajina;venkovské sídlo;hodnocení;využití ploch
Keywords in different language: landscape;rural settlements;evaluation;land use
Abstract: Práce se zabývá krajinně-ekologickým hodnocení venkovských sídel v obci Bolešiny. Za cíle si klade zhodnotit strukturu ploch v jednotlivých sídlech obce Bolešiny, zhodnotit dlouhodobý vývoj ploch od roku 1845 do roku 2000 v zázemí sídel v obci Bolešiny a klade si výzkumnou otázku "Liší se struktura ploch vzhledem k velikosti sídel a fyzickogeografické poloze?" V práci je provedeno vymezení území a rozbor problematiky. Ten je rozdělen na rozbor literatury a vymezení použitých pojmů. V metodice se hovoří o terénním výzkumu, zpracování v prostředí GIS, databázi dlouhodobých změn. Zájmové území je dále rozebráno z fyzickogeografického, krajinně-ekologického a socioekonomického pohledu. Ve výsledcích je prezentováno rozložení ploch v sídlech. V příloze doplněné o mapy. Dlouhodobá změna využití ploch je hodnocena za celé zájmové území v letech 1845, 1948, 1990 a 2000. Z prezentovaných výsledků je zodpovězena výzkumná otázka. Klíčová slova: Krajina, venkovské sídlo, hodnocení, krajinně-ekologické, využití ploch.
Abstract in different language: This paper deals with landscape ecological assessment of rural settlements in the municipality Bolešiny. The aims are appraising the structure of areas in particular seats of municipality Bolešiny, evaluation of long term changes of hinterland since 1845 to 2000 in municipality Bolešiny and answering the research question: ,,Does the structure of the areas change due to the size of the settlements and physical geographical location?" In this paper there is done the delimitation of the territory and analysis of the issues. This is divided to the analysis of the literature and definition of used terms. The methodology discusses the field research, processing in GIS environment, database of long-term changes. The area of the interest is further analyzed in physical-geographical, landscape ecological and socio-economic perspective. In the results there is presented the distribution of areas in the settlements absolute and relative values. It is supplemented by maps in the Annex. Long-term change in land use is evaluated over the whole study area in the years 1845, 1948, 1990 and 2000. From the presented results the research question is answered. Key words: Landscape, rural settlements, assessment (evaluation), landscape ecological, land use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kratka - odevzdat.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
kratka v.pdfPosudek vedoucího práce733,43 kBAdobe PDFView/Open
kratka o.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
kratka p.pdfPrůběh obhajoby práce218,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.